ORDIN 429 DIN 2005

PRIVIND MODUL DE ELIBERARE, FORMA SI CONTINUTUL LEGITIMATIEI DE DETECTIV PARTICULAR

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezentul ordin stabileşte procedura prin care se eliberează legitimaţia de detectiv particular, forma şi conţinutul acesteia.

CAPITOLUL II
Modul de eliberare a legitimaţiei de detectiv particular

Art. 2. – (1) După promovarea examenului de atestare pentru exercitarea profesiei de detectiv particular şi �ncadrarea persoanei �n cauză, societatea specializată sau cabinetul individual procedează la eliberarea legitimaţiei de serviciu.

(2) Eliberarea legitimaţiei prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea strictă a prevederilor prezentului ordin.

(3) Legitimaţia care nu respectă cerinţele prevăzute �n prezentul ordin nu poate face dovada calităţii de detectiv particular pentru titularul acesteia.

Art. 3. – (1) Pentru eliberarea legitimaţiei, persoana trebuie să prezinte două fotografii color mărimea 40 mm x 30 mm. Una dintre fotografii se ataşează pe legitimaţie, iar pe unul dintre colţuri se aplică ştampila societăţii specializate ori a cabinetului individual.

(2) Societatea specializată/cabinetul individual are obligaţia să ţină evidenţa legitimaţiilor eliberate �ntr-un registru cu regim special, numerotat şi �nregistrat la unitatea de poliţie competentă, av�nd filele completate cu următoarea rubricaţie: „Nr. crt.”, „Numele şi prenumele detectivului particular”, „Domiciliul detectivului”, „Seria şi nr. legitimaţiei”, „Data eliberării”, „Semnătura de primire” şi „Menţiuni”.

(3) Seria şi numărul legitimaţiei de detectiv sunt identice cu cele ale atestatului.

(4) Cealaltă fotografie se aplică pe o fişă nominală, format A4, care se transmite cu adresă de �naintare, �n termen de 10 zile de la data eliberării legitimaţiei, la inspectoratul judeţean de poliţie, respectiv la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul management resurse umane.

(5) Fişa nominală prevăzută la alin. (4) cuprinde următoarele rubrici: „Nr. crt.”, „Numele şi prenumele detectivului particular”, „Domiciliul detectivului”, „Seria şi nr. legitimaţiei”, „Data eliberării”, „Semnătura de primire”, „Unitatea de poliţie care a eliberat atestatul”, „Seria şi nr. documentului de identitate al titularului legitimaţiei” şi „Menţiuni”.

Art. 4. – (1) Societatea specializată/cabinetul individual are obligaţia să comunice serviciului de investigaţii criminale al inspectoratului de poliţie judeţean competent, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, despre �ncetarea raporturilor de serviciu dintre aceasta/acesta şi detectivul particular angajat, �n termen de 48 de ore de la apariţia acestei situaţii şi totodată să dispună retragerea legitimaţiei, proced�nd la distrugerea acesteia, pe bază de proces-verbal, făc�nd menţiuni �n acest sens �n registrul de evidenţă.

(2) �n cazul �n care detectivul particular refuză predarea legitimaţiei, societatea specializată/cabinetul individual are obligaţia să procedeze la anularea acesteia, asigur�nd totodată publicarea �ntr-un cotidian de circulaţie naţională.

CAPITOLUL III
Forma legitimaţiei de detectiv particular, elementele de
particularizare şi conţinutul acestui document

Art. 5. – (1) Legitimaţia de serviciu este documentul prin care detectivul particular �şi dovedeşte calitatea �n baza căreia acţionează.

(2) Legitimaţia de serviciu cuprinde următoarele date:

a) denumirea ţării;

b) denumirea documentului;

c) seria şi numărul acesteia;

d) numele şi prenumele detectivului;

e) codul numeric personal;

f) emitentul;

g) vizele anuale;

h) menţiuni.

(3) Legitimaţia are �n cuprins două file, de culoare alb-gri, cu dimensiunile de 100 mm x 70 mm, şi se tipăreşte conform anexei nr. 1.

(4) Fotografia color se poziţionează pe prima pagină, sub drapelul tricolor şi titlul „LEGITIMAŢIE DETECTIV PARTICULAR”, �n chenarul stabilit, pe care se aplică ştampila societăţii specializate/cabinetului individual, iar �n partea dreaptă a acesteia se regăseşte spaţiul rezervat seriei şi numărului legitimaţiei, precum şi datele de stare civilă ale posesorului, cu următoarele menţiuni: „Numele”, „Prenumele”, „CNP”, „Emitent” şi semnătura titularului.

(5) Drapelul este realizat �n culorile naţionale, cu formă liniară şi dimensiunile de 60 mm x 5 mm, av�nd inscripţionat pe fond galben, cu majuscule, cuv�ntul „ROM�NIA”.

(6) Pagina a 2-a a legitimaţiei este �mpărţită �n 6 pătrate egale, cu latura de 3 cm, �n care se aplică viza anuală a societăţii specializate/cabinetului individual, conform anexei nr. 2.

(7) Pagina a 3-a este rezervată eventualelor menţiuni.

(8) Pe pagina a 4-a a legitimaţiei se �nscriu, cu majuscule, menţiunile: „ROM�NIA” şi „DETECTIV PARTICULAR”, care �ncadrează stema specifică acestei activităţi, conform modelului prezentat �n anexa nr. 1.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

Art. 6. – (1) �n caz de furt, pierdere, distrugere sau deteriorare a legitimaţiei de detectiv particular, posesorul este obligat să sesizeze, de �ndată, at�t unitatea de poliţie pe raza căreia s-a �nregistrat evenimentul, c�t şi societatea specializată/cabinetul individual unde este angajat.

(2) După �nregistrarea evenimentului, unitatea de poliţie sesizată comunică despre producerea acestuia Inspectoratului General al Poliţiei Rom�ne – Direcţia de investigaţii criminale, pentru a opera menţiunile corespunzătoare �n fişa nominală prevăzută la art. 3 alin. (4).

(3) �n caz de furt sau pierdere a legitimaţiei de detectiv particular, societatea specializată/cabinetul individual ia măsuri de publicare �ntr-un cotidian de circulaţie naţională, de �nlocuire a documentului şi operează menţiunile ce se impun �n Registrul de evidenţă.

(4) Dacă detectivul particular sesizează distrugerea sau deteriorarea legitimaţiei de serviciu, societatea specializată/cabinetul individual ia măsuri de eliberare a unui nou document şi operează �n registrul de evidenţă menţiunile necesare.

(5) �n toate situaţiile c�nd societatea specializată/cabinetul individual eliberează o nouă legitimaţie de detectiv particular, aceasta/acesta este obligată/obligat să comunice �n scris situaţia la Inspectoratul General al Poliţiei Rom�ne – Direcţia de investigaţii criminale, specific�nd motivele.

Art. 7. – Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. – Prevederile prezentului ordin intră �n vigoare �n termen de 3 zile de la publicarea sa �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.

p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Bucureşti, 3 februarie 2005.

Nr. 492

Be First to Comment

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *