STRATEGIA DE ORDINE PUBLICA

Hotarare 1040/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Strategia naţională de ordine publică 2010-2013, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Planul strategic pe sectorul de activitate "Ordine publică şi siguranţa cetăţeanului" 2010-2013 se aprobă, potrivit normelor legale în vigoare, prin dispoziţia secretarului de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Art. 3. - Finanţarea acţiunilor din cadrul Planului strategic prevăzut la art. 2 se face în limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, precum şi din alte fonduri legal constituite.
Bucureşti, 13 octombrie 2010.     Nr. 1.040.
STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ORDINE PUBLICĂ
2010-2013
I. Introducere
România, ca parte a spaţiului de securitate oferit de apartenenţa sa la NATO şi UE, îşi exercită rolul activ în promovarea politicilor şi mecanismelor de edificare a noii arhitecturi de securitate, implicând atât voinţă şi consens politic, resurse economice şi tehnologice, idei şi soluţii privind predictibilitatea evoluţiilor în domeniile securităţii internaţionale şi naţionale şi ordinii de drept, cât şi modalităţi concrete de realizare a obiectivelor.
Sistemul de ordine publică românesc a cunoscut, în ultimii 20 de ani, importante transformări, circumscrise procesului de tranziţie către o societate democratică, în care statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţeanului sunt garantate. Mai mult, procesele internaţionale, precum instituţionalizarea politică şi financiară a Uniunii Europene şi globalizarea, au favorizat mişcarea, fără precedent, a oamenilor, a fluxurilor financiare, a comerţului şi a informaţiei, determinând, pe lângă imensele beneficii, şi apariţia şi dezvoltarea a numeroase ameninţări clasice sau asimetrice la adresa ordinii de drept internaţionale şi naţionale şi la adresa păcii, stabilităţii şi drepturilor universale ale omului.
Între cele mai recente evoluţii cu impact în sistemul de ordine publică pot fi menţionate:
1. Începând cu anul 1993, îşi fac apariţia primele forme de criminalitate organizată (traficul de droguri şi traficul de fiinţe umane), iar România intră în circuitul internaţional, iniţial ca ţară de tranzit, apoi ca piaţă şi ţară de destinaţie pentru diferite forme de criminalitate, inclusiv problematica imigraţiei. Astăzi, grupările de crimă organizată au acces la resurse ce pot afecta stabilitatea statelor în curs de dezvoltare şi accesează resurse specializate distribuite la nivel global.
2. Sistemul legislativ este în permanentă transformare, pentru a transpune instrumentele legale internaţionale (tratate şi protocoale internaţionale, acquis-ul european) şi pentru a se integra într-un sistem legislativ internaţional.
3. Creşte rolul procurorului în actul de justiţie, ajungându-se ca după 2003 procurorul să controleze şi să supravegheze activitatea de urmărire penală.
4. Poliţia, principala instituţie ce acţionează pentru menţinerea ordinii publice, este transformată dintr-o forţă poliţienească, militară, într-un serviciu poliţienesc, în slujba cetăţeanului, începând cu anul 2002.
5. Jandarmeria Română şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă au demarat procese de modernizare şi profesionalizare, fapt ce determină ca, în prezent, cele două instituţii să îndeplinească o gamă variată de misiuni, inclusiv internaţionale.
6. Poliţia de Frontieră şi Oficiul Român pentru Imigrări au cunoscut evoluţii organizatorice şi funcţionale profunde, fiind compatibile cu cele mai moderne sisteme europene în domeniu, cu capabilităţi operative eficiente în domeniul controlului, supravegherii şi securizării frontierei, al politicilor de azil şi al controlului migraţiei.
7. După anul 2000, societatea românească cunoaşte o dezvoltare a serviciilor destinate protecţiei bunurilor şi persoanelor, prin apariţia societăţilor specializate de pază şi de detectivi particulari, precum şi a poliţiei comunitare (serviciu public comunitar în subordinea nemijlocită a primarului).
8. Politicile de probaţiune completează astăzi sistemul judiciar, prin reinserţia persoanelor care au executat diferite pedepse privative de libertate.
9. Politicile antivictimale şi asistenţa victimei devin coordonate importante ale intervenţiei instituţiilor statului în protejarea ordinii publice.
Toate acestea determină necesitatea definirii unei noi perspective strategice, care să ofere o imagine de integrare şi focalizare a acţiunilor pentru toţi actorii ce furnizează servicii de securitate pentru ordinea publică. Dezideratul unei perspective strategice este cu atât mai mare cu cât tot mai mult suntem martori ai unor procese socio-ecomomice şi culturale care modifică permanent societatea şi cresc inopinat presiunea asupra sistemului de ordine publică, prin dezvoltarea unor noi nevoi de securitate sau prin reconfigurarea instituţiilor sociale. La acestea se adaugă amploarea şi gravitatea efectelor fenomenelor naturale - fapt ce reclamă identificarea şi valorificarea de soluţii, prin reciprocitate şi colaborare internaţională.
Strategia naţională de ordine publică, denumită în continuare Strategia, oferă ansamblul obiectivelor majore pe termen mediu, în domeniul ordinii publice, coroborate cu principalele modalităţi de realizare şi resurse necesare pentru menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice şi contribuie la stabilirea unei direcţii unitare, la nivelul tuturor instituţiilor de ordine publică.
Este unul dintre pilonii de bază pentru realizarea obiectivelor strategice ale Strategiei Naţionale de Apărare şi urmăreşte îmbunătăţirea serviciilor de siguranţă publică.
Strategia se corelează cu Strategia pentru dezvoltarea justiţiei (în prezent în formă de proiect), ce urmăreşte modernizarea şi eficientizarea sistemului judiciar, şi cu Strategia privind securitatea internă a Uniunii Europene, Programul Stockholm şi Tratatul de la Lisabona.
II. Viziune şi valori
Într-un spaţiu european, pentru fiecare cetăţean trebuie să existe un mediu de securitate, în care libertatea, securitatea şi justiţia sunt garantate. Astăzi, este necesar să se construiască un sistem integrat de ordine publică orientat proactiv către nevoile de securitate şi în serviciul cetăţenilor.
Mai mult ca oricând, este necesar ca la nivelul sistemului de ordine publică să se cristalizeze o cultură strategică bazată pe cunoaşterea în profunzime a realităţii României şi a tendinţelor majore desprinse din evoluţia globală a ameninţărilor criminalităţii. Astfel, să se proiecteze o nouă arhitectură, care să permită valorificarea integrată a capabilităţilor instituţionale, promovarea de standarde operaţionale, ocupaţionale şi profesionale şi prioritizarea eforturilor în aplicarea legii.
Libertatea de mişcare, protecţia, inclusiv juridică, a persoanelor celor mai vulnerabile, a femeilor şi copiilor victime ale violenţei, a persoanelor dependente, protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private, participarea la viaţa democratică a Uniunii Europene, beneficierea de protecţie în ţările terţe trebuie să fie consolidate. Dezvoltarea protecţiei civile în faţa dezastrelor naturale sau a situaţiilor de urgenţă trebuie asigurată.
Valorile comune în domeniul ordinii publice susţin întreaga activitate de zi cu zi şi oferă coordonatele în care aceasta se dezvoltă, precum şi mijloacele prin care se realizează, astfel:
▪ legalitate - politicile în domeniul ordinii publice se constituie strict cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi a supremaţiei legii;
▪ profesionalism - presupune specializarea şi diversificarea metodelor şi mijloacelor de acţiune, o poliţie ştiinţifică, flexibilitate instituţională, implementarea unui management proactiv şi, în special, prin fundamentarea deciziilor pe bază de analiză;
▪ dialog - construirea unei relaţii de încredere cu cetăţeanul, prin transparenţă şi comunicare, în conformitate cu principiile toleranţei, respectului şi libertăţii de exprimare;
▪ integritate profesională - responsabilitate în cheltuirea banului public şi desfăşurarea întregii activităţi în domeniul ordinii publice, după normele statuate în Codul de etică şi deontologie profesională;
▪ parteneriat - cooperarea împotriva criminalităţii, atât cu cetăţenii, cât şi cu instituţiile de aplicare a legii, la nivel naţional şi internaţional, precum şi cu alte organizaţii publice sau private, pentru consolidarea interoperabilităţii şi focalizarea resurselor către securitatea publică şi individuală;
▪ operativitate şi solidaritate - receptarea mesajelor cetăţenilor şi identificarea modalităţilor optime de răspuns la acestea şi acţionarea cu promptitudine şi eficacitate în desfăşurarea prestaţiilor efectuate în folosul membrilor comunităţii, precum şi participarea la acţiuni concrete în beneficiul ţărilor din Uniunea Europeană.
Întreg demersul de construire al strategiei este în spiritul principiilor europene enunţate în Strategia de securitate internă a Uniunii Europene:
- o abordare vastă şi globală a securităţii;
- asigurarea supravegherii democratice şi judiciare efective a activităţilor de securitate interne;
- prevenire şi anticipare: o abordare proactivă şi fondată pe informaţii;
- elaborarea unui model global pentru schimbul de informaţii;
- cooperarea operaţională;
- cooperarea judiciară în materie penală;
- gestionarea integrată a frontierelor;
- un angajament în favoarea inovării şi a formării;
- dimensiunea externă a securităţii interne/cooperarea cu ţările terţe;
- flexibilitatea în vederea adaptării la dificultăţile viitoare.
III. Provocări în domeniul ordinii publice
În procesul de selectare a priorităţilor, prezenta strategie subliniază necesitatea evaluării ameninţărilor criminalităţii şi a vulnerabilităţilor sistemului de ordine publică. Înţelegerea corectă a acestora oferă premisele identificării riscurilor de ordine publică şi, în special, a evaluării impactului riscurilor în societate. Deşi nu există un sistem integrat de evaluare cetăţean
- poliţie - parchet - justiţie - societate civilă, pe date consolidate la nivel naţional, o evaluare sintetică a provocărilor din domeniul de ordine publică, raliate ameninţărilor, vulnerabilităţilor, riscurilor şi punctelor de impact aferente, evidenţiază următoarele:
Situaţia mediului social din punctul de vedere al ordinii publice:
▪ Criza economică şi financiară mondială din anul 2009 continuă să exercite o influenţă de ordin economic, social şi politic, cu incidenţă inevitabilă şi greu de anticipat asupra societăţii româneşti şi internaţionale şi, implicit, asupra activităţilor instituţiilor statului român. Efectele crizei pot conduce la situaţii de o gravitate excepţională în plan economic, social şi politic, prin creşterea numărului de disponibilizări, atât în sectorul public, cât şi în cel privat, cu impact asupra creşterii infracţionalităţii, sentimentului de neîncredere a populaţiei în instituţiile statului, numărului de proteste şi de manifestări violente în rândul populaţiei.
Percepţia populaţiei asupra provocărilor la adresa ordinii publice şi asupra încrederii în autorităţile din sistemul de ordine şi siguranţă publică:
▪ Conform Eurobarometrului din toamna anului 2009, în percepţia cetăţenilor, problema criminalităţii este plasată pe locul 4 între problemele pe care trebuie să le rezolve instituţiile statului. În schimb, în viaţa personală, problema criminalităţii se situează pe locul 7, deşi aceasta se află pe un trend crescător (+2% faţă de Eurobarometrul de primăvară al anului 2009). Comparativ cu indicatorii înregistraţi la nivelul celor 27 de state europene, în anul 2009 românii acordă criminalităţii o mai mare importanţă decât media înregistrată în Uniunea Europeană, îndeosebi pe agenda naţională, în plan personal acesta situându-se aproximativ la nivelul înregistrat în statele membre.
▪ În ultimii 4 ani, imaginea Ministerului Administraţiei şi Internelor a înregistrat o evoluţie defavorabilă, la nivel calitativ, prin scăderea până la jumătate a capitalului de imagine pozitivă a instituţiei.
▪ În sondajele de opinie, având ca temă relaţiile dintre cetăţeni şi poliţie, proporţia celor care consideră că poliţia ar trebui să îşi îmbunătăţească relaţiile cu cetăţenii este de peste 93% - nivel înregistrat încă din anul 2003, iar procentul celor care consideră că cetăţenii ar trebui să se implice mai activ în a ajuta poliţia să îşi îndeplinească atribuţiile este de 86%.
▪ Cetăţeanul îşi doreşte un grad mai înalt de siguranţă, ca atare el va trebui să participe, în calitate de coautor, la realizarea acestui obiectiv. Standardele de moralitate pe care, în mod tradiţional, populaţia le aplică poliţiştilor, sunt cu mult mai înalte decât cele aplicate altor categorii socioprofesionale. Mai mult, se consideră absolut firesc ca un poliţist să îşi rişte zilnic viaţa pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţeanului, pentru apărarea avutului public şi privat, motiv pentru care acestui funcţionar public trebuie să i se asigure un statut social în concordanţă cu riscurile inerente şi cu importanţa socială a activităţii pe care o desfăşoară.
▪ Pentru menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi siguranţei publice, potrivit obligaţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin lege, Ministerul Administraţiei şi Internelor - prin intermediul principalelor structuri: Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română şi Jandarmeria Română - are prevăzute posturi ce asigură o medie de 500 de poliţişti/jandarmi la 100.000 locuitori. La începutul anului 2010, deficitul de personal era de 13%, ceea ce conduce la o medie reală de 434 de poliţişti/jandarmi la 100.000 locuitori. Deficitul este în special în dispozitivele de ordine şi siguranţă publică.
Situaţia fenomenului infracţional:
Generalităţi:
▪ În ultimii ani, în România, criminalitatea a cunoscut un trend preponderent ascendent, iar sentimentul de insecuritate al cetăţenilor s-a amplificat. Indicatorii stării infracţionale demonstrează că, pentru a stăvili valul de ameninţări la adresa ordinii publice - infracţiunile de mare violenţă, crima organizată, marea criminalitate economico-financiară şi criminalitatea transfrontalieră, este necesară o abordare mult mai complexă, în sistem integrat, cu participarea factorilor responsabili.
▪ Evoluţia numărului de lucrări penale şi dosare cu urmărire penală începută este în creştere permanentă, ajungându-se ca la sfârşitul anului 2009, în Poliţia Română, numărul de lucrări penale să fie de aproximativ 700.000 (dublu faţă de luna ianuarie 2005), iar al dosarelor penale cu urmărirea penală începută de aproximativ 425.000 (cu 60% mai mult decât în luna ianuarie 2005). În anul 2009, Ministerul Public a înregistrat aproximativ 1,4 milioane de dosare penale, de peste 8 ori mai mult decât în 1989 şi de 3 ori mai mult faţă de 2000, în condiţiile în care numărul de procurori este aproape acelaşi. Cel mai important risc este reprezentat de creşterea permanentă a volumului de activitate al celor două instituţii.
▪ Deşi caracteristica generală a evoluţiei infracţiunilor grave o constituie menţinerea unui trend descendent, în ultimii doi ani, conflictele dintre grupările criminale devin din ce în ce mai violente, iar folosirea armelor este tot mai prezentă în situaţiile acestea. Totodată, numărul furturilor din bănci şi din case de schimb valutar creşte şi apar moduri de operare deosebite (cu mână armată, persoane mascate).
▪ Mica criminalitate, criminalitatea "de vitrină" (furturi din magazine, din buzunare, din maşini, prostituţie etc.) constituie domeniul cel mai sensibil şi cu impact direct asupra cetăţenilor, ce sunt afectaţi de frecvenţa cu care sunt săvârşite astfel de fapte. La nivelul Poliţiei Române, precum şi la parchete, anual, volumul de dosare penale este în creştere, capacităţile personalului fiind depăşite. Caracterul preponderent reactiv la criminalitate şi concentrarea în special pe activitatea de tragere la răspundere penală nu mai sunt strategii de succes. Este necesară concentrarea forţelor din sistemul de ordine publică pe componenta de proactivitate a activităţii poliţieneşti, revigorarea politicilor de prevenire a criminalităţii şi concentrarea eforturilor, în stradă, ale poliţiei şi jandarmeriei, în funcţie de intervalele şi zonele critice pentru criminalitate.
▪ Cu toate măsurile adoptate - legislative, organizatorice, educative -, fenomenul violenţei pe stadioane a proliferat, iar sentimentul de insecuritate al spectatorului simplu s-a amplificat. Lipsa de eficienţă şi de finalitate a măsurilor legale dispuse a determinat escaladarea manifestărilor de huliganism, uneori chiar confruntări de stradă între grupurile rivale de suporteri, cu grave consecinţe asupra climatului de normalitate, care ar trebui să caracterizeze orice competiţie sportivă.
Criminalitatea economico-financiară:
▪ Amploarea, complexitatea şi înalta specializare a infractorilor au definit caracteristicile criminalităţii economico-financiare în perioada ultimilor ani. Amplificarea fenomenului a fost determinată de trendul ascendent al criminalităţii economico-financiare, în anul 2009, fiind constatat un număr de aproximativ 80.000 de fraude de această natură, cu un prejudiciu de peste 19.000.000 mii lei, de 3 ori mai mare decât în 2008.
▪ Criminalitatea economico-financiară distorsionează mediul de afaceri, prin atingerea gravă adusă concurenţei loiale, şi este strâns asociată cu corupţia. Conform datelor statistice existente la nivelul Poliţiei Române, rezultă că, începând cu anul 2006 şi până la sfârşitul anului 2009, s-a menţinut un trend ascendent al creşterii infracţionalităţii specifice evaziunii fiscale. Astfel, dacă în 2006 s-au constatat peste 3.900 infracţiuni, în anul 2009 numărul acestora a crescut la aproximativ 9.300. Pe fondul unor proceduri de lucru greoaie şi a unei legislaţii neadaptate situaţiei reale - sistem de aplicare a legii fragmentat şi fără instrumente legislative puternice de luptă antifraudă - coroborat cu deschiderea frontierelor, în vederea realizării unui comerţ liber între statele Uniunii Europene, nivelul economiei subterane este unul în creştere. Este imperios necesar să se creeze condiţii de întărire a capacităţii de investigare şi urmărire a acestor infracţiuni, de atragere de fonduri şi dezvoltare a resurselor umane, să se îmbunătăţească procedurile de confiscare a fondurilor rezultate din aceste infracţiuni, să se creeze condiţii pentru refolosirea acestor fonduri, să se pună accent pe întărirea capacităţii de identificare a tranzacţiilor suspecte şi să se faciliteze schimbul de bune practici dintre autorităţile competente din alte state membre.
Criminalitatea organizată:
▪ Nu de multe ori, activităţile infracţionale derulate de grupările de criminalitate organizată sunt favorizate de coruperea unor oficiali din cadrul instituţiilor administrative şi de aplicare a legii, în special funcţionari cu atribuţii de execuţie, fapt ce impune intensificarea şi diversificarea măsurilor pentru prevenirea producerii unor acte şi fapte de corupţie, în care să fie angrenaţi reprezentanţi ai instituţiilor statului.
▪ Trebuie remarcată, în ultima perioadă, periculozitatea deosebită a tipologiei grupărilor infracţionale actuale, fapt care determină, în plan intern şi internaţional, ameninţări reale, prin:
- creşterea interesului pentru România a grupurilor criminale străine, cauza reprezentând-o poziţia geostrategică;
- interferenţele între criminalitatea organizată şi finanţarea terorismului, elemente ce se susţin reciproc în realizarea actului infracţional;
- continua specializare a grupărilor criminale, accesul la ultimele tehnologii şi angajarea de persoane cu diverse specializări necesare îndeplinirii scopurilor infracţionale;
- evoluţia tot mai puternică, din punct de vedere financiar, a grupurilor infracţionale, prin racordarea acestora la reţele internaţionale, transfrontaliere de crimă organizată şi prin plasarea câştigurilor ilicite în diferite zone economice, respectiv geografice.
▪ Au fost semnalate, în ultimii ani, acţiuni şi fapte circumscrise terorismului, inclusiv preocupări de proliferare a traficului ilegal cu arme şi chiar creşterea agresivităţii unor medii sau persoane interesate de a intra, în mod ilegal, în posesia unor produse, tehnologii strategice, cu dublă utilizare sau materiale din categoria CBRN (Chemical - Biological - Radiological - Nuclear).
▪ În contextul relevat de multiplicarea şi diversificarea ameninţărilor la adresa ordinii publice, prin analiza permanentă a evoluţiilor mediului intern de securitate se identifică o creştere a agresivităţii organizaţiilor anarhiste, grupărilor antiglobalizare sau a sectelor pseudoreligioase, atragerea unui număr mai mare de adepţi, precum şi creşterea frecvenţei acţiunilor acestor organizaţii.
▪ Din ce în ce mai prezent în România, fenomenul criminalităţii informatice se manifestă sub mai multe aspecte: creşterea numărului de cazuri înregistrate şi organizarea celor ce comit astfel de fapte în adevărate grupuri infracţionale, precum şi reorientarea grupărilor criminale care, în trecut, comiteau infracţiuni din sfera traficului de persoane, traficului internaţional de autoturisme şi traficului de droguri către infracţiuni de natură informatică. Principalii factori care au determinat reorientarea grupărilor criminale către infracţiuni informatice sunt legaţi de obţinerea de câştiguri materiale mari într-un timp relativ scurt şi cu riscuri relativ mici. Acest fenomen afectează în primul rând imaginea României, întrucât activităţile infracţionale au ca ţintă instituţii financiare sau cetăţeni străini, slăbind încrederea în sistemele financiare şi reţelele de comunicaţii din România, încrederea cetăţenilor români în folosirea instrumentelor de plată electronică şi a celor disponibile prin internet, existând riscul ca forţei de muncă din domeniul IT&C din România să i se confere o proastă reputaţie, având ca finalitate imediată lipsa de investiţii sau retragerea celor existente în acest sector economic.
▪ Un alt domeniu, în care eforturile mai multor instituţii s-au conjugat, la nivel naţional şi internaţional, îl reprezintă cel al luptei împotriva traficului şi consumului de droguri. Deşi România nu este o ţară-sursă de droguri, teritoriul ţării este tranzitat de grupările infracţionale specializate. Dacă, în mod tradiţional, este cunoscută plasarea pe ruta balcanică şi pe cea nordică de tranzit a drogurilor ce provin din zona Afganistanului (opium, heroină, morfină), capturile din Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" (2007) şi Portul Constanţa (2009) plasează România şi în circuitul de tranzit al cocainei, ce are ca sursă principală de producere, la nivel mondial, în special zona de centru şi nord a Americii de Sud. Datorită poziţionării geografice, contribuţia României în lupta contra traficului internaţional de droguri este monitorizată de forurile internaţionale şi europene. De menţionat că în România s-a dezvoltat o piaţă de desfacere a drogurilor, fiind prezente toate tipurile de droguri, inclusiv cele sintetice. Odată cu dezvoltarea pieţii s-au dezvoltat şi serviciile de asistenţă medicală pentru victimele traficului de droguri.
▪ În prezent, România este o ţară-sursă şi de tranzit, dar poate deveni şi o ţară de destinaţie pentru victimele traficului de persoane, motiv pentru care prevenirea şi combaterea acestui tip de infracţionalitate trebuie să rămână o prioritate a structurilor de aplicare a legii. Deşi în anul 2009 au fost desfăşurate activităţi specifice de investigare într-un număr de peste 900 de cazuri şi au fost identificate aproximativ 800 de victime, traficul de fiinţe umane reprezintă o prioritate şi pentru ţara noastră, la acelaşi nivel de importanţă pe care îl înregistrează această problemă în toate statele Uniunii Europene.
Migraţia:
▪ A doua frontieră externă a Uniunii Europene, cu segmente atât pe uscat, cât şi maritim, România are un rol important în asigurarea echilibrelor demografice, economice şi sociale în întreaga Europă. Eforturile trebuie coroborate pentru întărirea securităţii regionale, în eventualitatea unor ameninţări grave transfrontaliere, ce pot deveni oricând realitate, în lipsa unui control atent şi flexibil, exercitat pe limitele estice ale Spaţiului Uniunii Europene. Fenomenul migraţiei este considerat un proces multinaţional, care nu mai poate fi gestionat doar unilateral sau bilateral. Implementarea politicii comune în domeniul migraţiei şi azilului, prin asigurarea protecţiei internaţionale, gestionarea eficientă a fluxurilor de migraţie (admisie, şedere, îndepărtare, azil şi integrare), prevenirea şi aplicarea legii în domeniul migraţiei ilegale - deziderate ale identităţii europene a României, ca stat membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007 - sunt realizate de Poliţia de Frontieră Română şi Oficiul Român pentru Imigrări, rolul important al acestor instituţii fiind unul recunoscut inclusiv în plan european.
Infracţiuni comise de cetăţenii români în străinătate:
▪ Imaginea României continuă să fie afectată de criminalitatea comisă de români pe teritoriul altor state. În ultimii 3 ani, numărul cetăţenilor români semnalaţi cu activitate infracţională în străinătate a crescut continuu, ajungându-se ca, în anul 2009, numărul acestora să fie de peste 9000. 90% din criminalitatea comisă de cetăţenii români în străinătate se înregistrează pe teritoriul a 8 state (Austria, Italia, Franţa, Spania, Irlanda, Belgia, Germania şi Marea Britanie). Deşi majoritatea faptelor ilicite se înscrie în sfera micii criminalităţi, se constată şi apariţia cazurilor în care cetăţeni români fac parte din filiere transnaţionale de crimă organizată.
Siguranţa rutieră:
▪ Este necesară îmbunătăţirea climatului de siguranţă în traficul rutier şi reconstruirea strategiei de acţiune la nivel guvernamental pentru convergenţa acţiunilor instituţiilor, în vederea creşterii siguranţei participanţilor la trafic şi îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. Deşi în anul 2009, datele statistice înregistrate relevă o uşoară scădere a riscului rutier, evoluţiile ultimilor 5 ani îl plasează pe un trend ascendent. Conform rezultatelor premergătoare întocmirii Programului european de acţiune pentru siguranţa rutieră 2011-2020, la nivelul Uniunii Europene vor fi stabilite obiective clare şi măsurabile, urmărindu-se o serie de priorităţi, precum accidentele pe drumurile rurale (60% din numărul total de decese) şi participanţii la trafic vulnerabili, precum pietonii, bicicliştii, motocicliştii şi bătrânii.
Dezastre şi calamităţi:
▪ Alături de problemele legate de criminalitate, securitatea indivizilor este afectată de dezastrele naturale sau de cele produse de om. România se află în zona europeană cu risc ridicat de producere a cutremurelor devastatoare, iar această realitate trebuie avută în vedere de autorităţile publice centrale şi locale, ale căror priorităţi trebuie să includă informarea permanentă a populaţiei, pentru ca aceasta să îşi dezvolte un comportament adecvat - înainte, în timpul şi după producerea situaţiilor de urgenţă. În ultima perioadă, ne-am confruntat cu efecte ale fenomenelor meteorologice deosebite - revărsări de ape, inundaţii, alunecări de teren - necesitând eforturi conjugate din partea structurilor de ordine şi siguranţă publică şi a structurilor pentru situaţii de urgenţă, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor produse de acestea, precum şi participarea la intervenţii în sprijinul populaţiei, prin asigurarea cu apă potabilă şi alimente.
În concluzie, ne aflăm într-o perioadă în care majoritatea formelor de criminalitate cunosc noi tipologii de manifestare, iar starea generală de securitate a cetăţeanului şi a mediului de afaceri are de suferit pe fondul unei insuficiente articulări şi al unei anumite rigidităţi a instituţiilor din sistemul de ordine şi siguranţă publică, în faţa noilor provocări. Deşi numărul persoanelor care prestează servicii de securitate a crescut în ultimii ani (sistemul privat de pază şi protecţie, poliţia comunitară), insuficienta coordonare a acestora creează vulnerabilităţi care sunt exploatate tot mai mult de grupările infracţionale. La această imagine se adaugă dezideratul aderării la Spaţiul Schengen şi garanţiile pe care trebuie să le asigurăm pentru toţi cetăţenii Uniunii Europene, respectiv că frontiera maritimă, aeriană şi terestră, aflată în responsabilitatea noastră, asigură un spaţiu unic de libertate, securitate şi justiţie.
IV. Priorităţi în domeniul ordinii publice pentru 2010-2013:
- creşterea gradului de siguranţă pentru cetăţeni, prin:
▪ cunoaşterea, prevenirea şi aplicarea legii împotriva infracţionalităţii, în special împotriva criminalităţii organizate şi transfrontaliere, terorismului, precum şi în ceea ce priveşte şederea ilegală a străinilor pe teritoriul României;
▪ reducerea impactului la nivelul comunităţilor şi persoanelor a efectelor criminalităţii;
- restabilirea autorităţii structurilor de aplicare a legii, descentralizarea şi reforma instituţională, necesară consolidării serviciilor comunitare şi a celor de ordine publică din România, realizării interoperabilităţii acestora, precum şi asigurării unui grad ridicat de încredere a cetăţenilor faţă de structurile de ordine publică;
- aderarea la Spaţiul Schengen şi armonizarea, pe segmentul ordinii publice, cu Strategia UE de securitate internă, prin abordări conceptuale unitare, continuarea progresului în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, adoptarea modelului european de securitate, ca recunoaştere a interdependenţei dintre securitatea internă şi cea externă în construirea "centrului de securitate globală".
V. Cadrul juridic existent:
1. Constituţia României, republicată;
2. Strategia de Securitate Naţională;
3. Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Codul de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, cu modificările ulterioare;
8. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României;
10. Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu completările ulterioare;
14. Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, cu modificările ulterioare;
15. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu modificările ulterioare;
17. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;
18. Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;
19. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
20. Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare;
21. Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările ulterioare;
22. Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
23. Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război;
24. Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare;
25. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare;
26. Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive;
27. Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare;
28. legi şi hotărâri ale Guvernului privind organizarea şi funcţionarea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice;
29. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
30. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
31. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare;
32. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2008;
33. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005;
34. Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
35. Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen);
36. Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare;
37. Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2007-2010;
38. Hotărârea Guvernului nr. 373/2008 privind organizarea, funcţionarea şi compunerea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică;
39. Hotărârea Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
40. Hotărârea Guvernului nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă;
41. Hotărârea Guvernului nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de protecţie civilă;
42. Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
43. Hotărârea Guvernului nr. 609/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală pe perioada 2008-2010;
44. Hotărârea Guvernului nr. 79/2010 privind înfiinţarea Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei.
VI. Obiective strategice
Cele 3 priorităţi de acţiune stabilite de Strategie sunt coordonatele principale spre care se focalizează eforturile structurilor cu atribuţii şi competenţe în domeniul ordinii publice şi se fundamentează pe următoarele obiective strategice:
1. îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului;
2. asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri;
3. reducerea impactului criminalităţii organizate, transfrontaliere şi terorismului;
4. consolidarea managementului integrat al crizelor de ordine publică şi situaţiilor de urgenţă;
5. îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice în domeniu;
6. securizarea frontierei, în special a celei externe a Uniunii Europene de pe teritoriul României.
VII. Direcţii de acţiune
Obiectiv strategic nr. 1. Îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului
Măsurile de siguranţă publică sau a cetăţeanului se constituie din ansamblul acţiunilor legale preventiv-reactive pe care instituţiile publice sau private sau indivizii le iau pentru a spori nivelul de siguranţă al persoanelor, colectivităţilor şi bunurilor.
Principalele domenii de intervenţie subsumate acestui obiectiv strategic sunt:
1.1. siguranţa stradală şi în mijloacele de transport în comun;
1.2. siguranţa traficului rutier;
1.3. siguranţa în mediul rural.
Principalele direcţii de acţiune sunt:
1. îmbunătăţirea cadrului legislativ, în special în domeniul aplicării şi executării măsurilor contravenţionale, pazei bunurilor şi persoanelor şi adoptarea legii poliţiei locale;
2. creşterea capacităţii instituţionale prin:
▪ dezvoltarea mobilităţii aeriene şi terestre a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor;
▪ dezvoltarea şi modernizarea reţelelor de comunicaţii şi suport informatic ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, în special în mediul rural;
▪ modernizarea clădirilor destinate desfăşurării activităţilor specifice din mediul rural;
3. redistribuirea resurselor în sistemul de ordine şi siguranţă publică, pentru acoperirea străzii şi întărirea structurilor de poliţie din proximitatea frontierelor prin:
▪ reorganizarea misiunilor de pază ale Jandarmeriei Române, pentru reducerea personalului destinat acestei misiuni şi implementarea unor instrumente tactice mai eficiente (supraveghere video, elemente de avertizare, dispozitive integrate de pază şi patrulare etc.);
▪ relocarea personalului poliţiei de frontieră de pe graniţa internă a Uniunii Europene, conform concepţiei elaborate în acest sens şi aprobate de conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor;
4. consolidarea managementului integrat al situaţiei operative, prin:
▪ derularea activităţilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat, pentru reducerea infracţionalităţii stradale şi din mijloacele de transport în comun, prin angrenarea, într-un mediu comun de operare (COE), a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a altor autorităţi de securitate şi ordine publică şi societăţi private de securitate;
▪ regândirea modului de organizare a forţelor de ordine publică în mediul rural, pentru asigurarea patrulării şi intervenţiei la evenimente;
▪ colectarea structurată, în sisteme informatice, a datelor şi informaţiilor privind incidentele, evenimentele şi misiunile la care sunt alocate resursele de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice;
▪ extinderea sistemului de analiză tactică pentru monitorizarea şi evaluarea situaţiei operative, precum şi pentru planificarea activităţilor de menţinere a ordinii publice;
▪ modernizarea şi eficientizarea serviciilor poliţieneşti specializate (structuri de intervenţie, poliţia fluvială etc.);
▪ regândirea activităţii informative în Ministerul Administraţiei şi Internelor;
▪ asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfăşurării unor activităţi cu public numeros;
5. creşterea capabilităţilor din teren, de verificare şi de aplicare a măsurilor specifice, în cazul situaţiilor prevăzute de Convenţia Schengen şi de celelalte acte comunitare relevante Schengen, inclusiv schimbarea comportamentului poliţistului/jandarmului în situaţiile de legitimare;
6. participarea reprezentanţilor Poliţiei Rutiere în grupurile de lucru pentru elaborarea unei strategii guvernamentale în domeniul riscului rutier, în vederea creşterii gradului de siguranţă rutieră;
7. promovarea unei culturi de siguranţă publică în comunitate, prin intermediul poliţiştilor de proximitate, pentru creşterea gradului de conştientizare şi identificare a ameninţărilor comunităţii locale;
8. elaborarea unor proceduri unice de acţiune aplicabile tuturor structurilor participante la realizarea sistemului integrat de ordine publică;
9. asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, prin angrenarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, a poliţiei comunitare şi a unităţilor şcolare.
Rezultate aşteptate:
▪ reducerea deficitului de personal din dispozitivele de ordine publică;
▪ creşterea performanţei dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică în sistem integrat;
▪ reducerea numărului de persoane decedate, ca urmare a accidentelor de circulaţie;
▪ reducerea numărului de infracţiuni stradale;
▪ menţinerea unui procent de peste 90% a intervenţiilor sub 10 minute la apelurile de urgenţă ale cetăţenilor;
▪ creşterea fermităţii în aplicarea legii;
▪ creşterea nivelului de încredere a populaţiei în instituţiile Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Obiectiv strategic nr. 2. Asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri
Securitatea economică constituie unul dintre elementele structurale ale securităţii naţionale.
Principalele domenii de intervenţie subsumate acestui obiectiv strategic sunt:
2.1. protejarea bugetului consolidat al statului. Combaterea evaziunii fiscale şi a fraudelor vamale;
2.2. combaterea infracţionalităţii în domeniul achiziţiilor publice;
2.3. protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială.
Principalele direcţii de acţiune sunt:
1. implementarea unui sistem de management al cazurilor, care să permită identificarea de conexiuni între infractori şi bunuri, îmbunătăţirea administrării probatoriului şi reducerea timpilor de soluţionare a dosarelor şi lucrărilor penale din domeniul economic în Poliţia Română;
2. îmbunătăţirea schimbului de informaţii şi coroborarea acţiunilor între structurile de aplicare a legii, în special dintre parchete, Poliţia Română, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi sprijinirea activităţilor desfăşurate la nivelul Europol în dosarele analitice deschise pentru combaterea fraudelor intracomunitare şi cu produse accizabile;
3. consolidarea capabilităţilor de acţiune prin instituţionalizarea echipelor de tip task-force în nodurile strategice din fluxurile de persoane, bunuri şi bani;
4. creşterea nivelului de recuperare a prejudiciilor cauzate, prin perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul măsurilor asigurătorii şi armonizarea legislaţiei româneşti cu cea comunitară în ceea ce priveşte oficiile de recuperare a creanţelor;
5. întărirea capacităţii poliţiei judiciare de a interveni şi a acţiona în cazul grupărilor criminale, sub aspectul economic al activităţii infracţionale, prin modificarea corespunzătoare a legislaţiei privind descoperirea şi combaterea evaziunii fiscale;
6. clarificarea competenţelor structurilor care acţionează pentru combaterea criminalităţii financiare.
Rezultate aşteptate:
▪ reducerea activităţilor care contribuie la dezvoltarea economiei subterane şi transferul acestora în economia reală, în scopul aplicării legislaţiei în domeniul taxelor şi impozitelor;
▪ creşterea cuantumului de recuperare a prejudiciilor cauzate în domeniul criminalităţii economico-financiare;
▪ creşterea numărului de cazuri rezolvate şi finalizate cu condamnări în domeniul criminalităţii economico-financiare.
Obiectiv strategic nr. 3. Reducerea impactului criminalităţii organizate, transfrontaliere şi terorismului
Obiectivul strategic se află pe agenda publică, fiind în lista de priorităţi din procesul de integrare în Uniunea Europeană. În acest context, domeniul a beneficiat de numeroase dezvoltări instituţionale şi activitatea este coordonată, secvenţial, de strategii sectoriale, ce intră în cicluri permanente de monitorizare şi îmbunătăţire: Strategia naţională antidrog 2008-2012, Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010, Strategia naţională privind imigraţia pentru perioada 2007-2010,
Principalele domenii de intervenţie subsumate acestui obiectiv strategic sunt:
3.1. cunoaşterea, prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă a victimelor;
3.2. asigurarea unei politici coerente şi eficiente în domeniul imigraţiei;
3.3. reducerea dimensiunii traficului de persoane şi înlăturarea efectelor negative pe care acesta le are asupra cetăţenilor şi asupra societăţii;
3.4. cunoaşterea, prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice;
3.5. lupta împotriva spălării banilor, a finanţării activităţilor criminale şi valorificarea cadrului de cooperare pe linie de terorism, asigurat conform strategiei în domeniu, prin Sistemul naţional de prevenire şi combatere a terorismului.
Principalele direcţii de acţiune sunt:
1. elaborarea unor noi standarde de evaluare a activităţilor specifice recuperării prejudiciilor cauzate de grupările criminale;
2. îmbunătăţirea mecanismelor de control şi reducerea vulnerabilităţilor din legislaţie;
3. dezvoltarea capacităţii instituţionale şi operaţionale de luptă împotriva criminalităţii informatice;
4. intensificarea cooperării poliţieneşti;
5. continuarea eforturilor de sprijin al statelor europene care înregistrează o criminalitate comisă de români ridicată, inclusiv specializarea poliţiştilor la nivel teritorial, pe baza principiului judeţe sursă-ţări de destinaţie;
6. susţinerea programelor naţionale de prevenire şi creşterea capacităţii de conştientizare a societăţii privind efectele traficului şi consumului de droguri, traficului de fiinţe umane, criminalităţii informatice, exploatării sexuale a copiilor şi pornografiei infantile pe internet;
7. întărirea capacităţii instituţionale a Agenţiei Naţionale Antidrog şi a Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane;
8. consolidarea instituţională şi operaţională a Oficiului Român pentru Imigrări;
9. valorificarea expertizei ataşaţilor de afaceri interne din cadrul misiunilor permanente şi al ambasadelor României.
Rezultate aşteptate:
▪ creşterea numărului de cazuri rezolvate cu finalitate judiciară - condamnări şi confiscări, în domeniul crimei organizate;
▪ creşterea cuantumului sumelor obţinute prin valorificarea bunurilor identificate şi indisponibilizate în vederea confiscării, rezultate din activităţi ilicite;
▪ capacitate crescută de cunoaştere şi control al criminalităţii organizate şi transfrontaliere, în special a imigrării.
Obiectiv strategic nr. 4. Consolidarea managementului integrat al crizelor de ordine publică şi situaţiilor de urgenţă
La nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor funcţionează Centrul Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică, structură interinstituţională de suport decizional pentru managementul acţiunilor în situaţii de criză în domeniul ordinii publice. Pentru îndeplinirea obiectivelor sale şi asigurarea funcţiilor de sprijin pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor, Centrul Naţional cooperează cu Centrul Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu Centrul de Situaţii al Guvernului, cu Centrul de Coordonare Operativă Antiteroristă, cu Componenta pentru situaţii din cadrul Centrului de Conducere Operaţională a Statului Major General, precum şi cu celelalte centre operative constituite la nivelul instituţiilor publice reprezentate.
Activitatea de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă a constituit a preocupare prioritară pentru Guvernul României, în sensul identificării unor linii directoare şi pentru materializarea acestora în documente programatice strategice.
În perspectivă se are în vedere constituirea Platformei naţionale de reducere a riscului de dezastre, în acord cu obiectivele stabilite de Strategia internaţională de reducere a dezastrelor (Planul-cadru de acţiune Hyogo 2005-2015).
Principalele domenii de intervenţie, subsumate acestui obiectiv strategic, sunt:
4.1. perfecţionarea sistemului integrat de gestionare a crizelor din domeniul ordinii publice;
4.2. îmbunătăţirea mecanismelor de răspuns şi gestionare a situaţiilor de urgenţă şi asigurarea funcţiilor de sprijin de către structurile cu atribuţii în domeniul ordinii publice;
4.3. politici în domeniul managementului stărilor excepţionale.
Principalele direcţii de acţiune sunt:
1. îmbunătăţirea şi eficientizarea proceselor de conducere a operaţiunilor, monitorizare şi analiză a riscurilor în domeniul ordinii publice şi de planificare şi folosire a resurselor participante la intervenţii;
2. creşterea calităţii acţiunilor şi măsurilor de prevenire a riscurilor majore de producere a unor dezastre şi îmbunătăţirea capacităţii de acţiune în astfel de situaţii, potrivit legii;
3. creşterea capacităţii de rezistenţă şi de apărare a populaţiei, prin cultivarea capacităţilor de prevenire şi autoapărare/autosusţinere ale populaţiei;
4. integrarea şi compatibilizarea cu sisteme similare din alte ţări şi de la nivel internaţional;
5. profesionalizarea personalului din comandamentele şi centrele operaţionale, conform standardelor şi bunelor practici europene;
6. îmbunătăţirea dotării şi înzestrării cu tehnică, echipamente, aparatură şi materiale de intervenţie a structurilor operative, atât din fonduri bugetare, cât şi prin atragerea fondurilor europene;
7. creşterea calităţii asistenţei medicale de urgenţă şi descarcerare, prin îmbunătăţirea pregătirii personalului şi investiţii în dotare;
8. efectuarea anuală a unei simulări pentru gestionarea naţională a situaţiilor de criză;
9. promovarea unor programe de sprijinire a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
10. rolul activ în elaborarea planurilor naţionale în domeniul stărilor excepţionale, pentru a asigura pregătirea forţelor proprii, a economiei, a teritoriului şi a populaţiei, în cazul apariţiei unor situaţii care pot genera mobilizarea sau starea de război;
11. dezvoltarea programelor strategice în domeniu, de realizare a exerciţiilor naţionale şi sub egidă internaţională, pentru implementarea standardelor NATO şi UE în materie;
12. alocarea resurselor pentru rezervele de stat şi de mobilizare, planificarea rechiziţiilor de bunuri şi prestări de servicii în interes public, ca funcţie de sprijin complementară, menţinerea în stare de funcţionare a infrastructurii necesare bunei funcţionări a statului de drept, a instituţiilor democratice şi asigurarea continuităţii activităţilor economico-sociale, în condiţiile declanşării stărilor excepţionale.
Rezultate aşteptate:
1. operaţionalizarea celor 42 de centre de comandă şi coordonare, respectiv 42 de centre de coordonare şi conducere a intervenţiei în situaţii de urgenţă - centre judeţene şi al municipiului Bucureşti;
2. reducerea timpului mediu de răspuns în situaţii de criză de ordine publică şi/sau în situaţii de urgenţă.
Obiectiv strategic nr. 5. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice
Unul dintre cele mai importante obiective, datorită impactului direct asupra cetăţeanului, îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice, induce acţiuni conjugate pe două domenii principale de intervenţie:
5.1. creşterea transparenţei şi a celerităţii în prestarea serviciilor publice poliţieneşti;
5.2. optimizarea resurselor instituţionale, în vederea debirocratizării, descentralizării, reducerii riscului de corupţie şi îmbunătăţirii condiţiilor socio-profesionale ale angajaţilor.
Prevenirea şi combaterea corupţiei în sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală constituie unul dintre obiectivele majore naţionale, strategie gestionată la nivelul Guvernului şi monitorizată în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare al Uniunii Europene.
Principalele direcţii de acţiune sunt:
1. informarea corectă şi oportună a mass-mediei cu evoluţia situaţiei operative;
2. îmbunătăţirea serviciului de soluţionare a cererilor şi petiţiilor, primirea în audienţă şi consiliere a cetăţenilor;
3. integrarea datelor biometrice în documentele de călătorie şi de identitate ale cetăţenilor români şi străinilor, în scopul creşterii gradului de securitate al acestora;
4. organizarea unui observator naţional în domeniul ordinii şi siguranţei publice, care să consolideze statistici naţionale din sistemul naţional judiciar şi de ordine publică, sondaje de opinie, anchete sociale şi evaluări ale riscurilor criminalităţii;
5. asigurarea unei politici coerente în domeniul managementului datelor şi informaţiilor, care să respecte drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, în special protecţia datelor cu caracter personal;
6. îmbunătăţirea condiţiilor de lucru cu publicul, prin punerea în siguranţă şi modernizarea imobilelor cu risc maxim seismic aflate în patrimoniul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
7. îmbunătăţirea sistemului de evaluare a performanţei serviciilor publice din domeniul siguranţei şi ordinii publice, prin construirea unui mecanism eficient de cooperare şi implementarea unor indicatori calitativi şi cantitativi concentraţi pe eficienţa şi eficacitatea activităţilor, precum şi pe satisfacţia cetăţeanului;
8. implementarea managementului calităţii în instituţiile din domeniul siguranţei şi ordinii publice;
9. îmbunătăţirea pachetului salarial, prin oferirea de facilităţi complementare;
10. simplificarea procedurilor de lucru, prin informatizarea activităţilor, în special în domeniile logistic, financiar, resurse umane şi secretariat;
11. reevaluarea sistemului de formare şi pregătire profesională a personalului şi reaşezarea acestuia pe principiul asimilării de competenţe profesionale (aptitudini, cunoştinţe şi atitudini), ce alcătuiesc standardele ocupaţionale. Evaluarea personalului se va realiza prin raportarea la standardele ocupaţionale, iar pentru asigurarea accesului la dezvoltarea carierei se vor respecta principiile transparenţei şi nediscriminării şi se va oferi un ghid al carierei;
12. reabilitarea şi modernizarea reţelei sanitare a Ministerului Administraţiei şi Internelor;
13. implementarea Concepţiei privind activitatea de prevenire a faptelor de corupţie în cadrul structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor;
14. identificarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie în structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Rezultate aşteptate:
1. îmbunătăţirea imaginii şi prestigiului Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a personalului său;
2. îmbunătăţirea relaţiei Ministerului Administraţiei şi Internelor cu societatea civilă, prin creşterea încrederii în instituţiile poliţieneşti;
3. creşterea încrederii în instituţiile cu atribuţii în domeniul ordinii publice.
Obiectiv strategic nr. 6. Securizarea frontierei, în special a celei externe a Uniunii Europene de pe teritoriul României
Domeniu considerat prioritar pentru viitorul apropiat al României, din perspectiva aderării la Spaţiul Schengen, securizarea frontierei vizează în principal protejarea cetăţenilor în Europa, în cadrul unei "societăţi globale". În considerarea rolului important pe care managementul integrat al frontierelor îl joacă în domeniul securităţii la nivel european, România trebuie să îşi aducă aportul la consolidarea mecanismului de gestionare integrată a frontierelor, pornind chiar de la conceptul european de securizare a frontierei.
Astfel, conform prevederilor Catalogului Schengen actualizat al UE privind controlul la frontierele externe, returnarea şi readmisia, asigurarea unui înalt nivel de supraveghere şi control al frontierei, la nivelul standardelor comunitare, incumbă implementarea unui management integrat la frontieră, cu participarea tuturor instituţiilor statului cu atribuţii în domeniu şi aplicarea unui set de măsuri complementare, respectiv:
- controlul la frontiere (verificări şi supraveghere), astfel cum este definit în Codul Frontierelor Schengen, incluzând analize de risc pertinente şi informaţii privind criminalitatea;
- depistarea şi investigarea criminalităţii transfrontaliere, în coordonare cu toate autorităţile competente de aplicare a legii;
- aplicarea modelului celor 4 filtre, stabilit la nivel european;
- cooperarea dintre agenţii pentru managementul frontierelor (poliţia de frontieră, vamă, poliţie, imigrări, securitatea naţională şi alte autorităţi competente) şi cooperarea internaţională;
- coordonarea şi coerenţa activităţilor statelor membre, ale instituţiilor şi ale altor organisme ale Comunităţii şi ale Uniunii.
Securizarea frontierei este dezvoltată şi monitorizată la nivel naţional prin Strategia naţională privind aderarea la Spaţiul Schengen şi Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2007-2010 (aflată, în prezent, în curs de revizuire).
Principalele domenii de intervenţie subsumate acestui obiectiv strategic sunt:
6.1. crearea unui sistem integrat de securitate a frontierei. Securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene;
6.2. cooperarea şi colaborarea cu structuri similare din Uniunea Europeană în cadrul sistemului de ordine publică şi siguranţă naţională.
Principalele direcţii de acţiune sunt:
1. aderarea la Spaţiul Schengen în luna martie 2011, prin implementarea Sistemului informatic Schengen şi prin finalizarea Sistemului integrat de securizare a frontierei, ce asigură implementarea modelului celor 4 filtre (măsuri în ţări terţe, cooperarea cu statele vecine, controlul frontierelor şi măsuri de control în interiorul spaţiului comun, inclusiv returnarea);
2. implementarea de măsuri compensatorii pentru monitorizarea internă a ameninţărilor criminalităţii asociate mişcării de bunuri şi persoane pe teritoriul României;
3. valorificarea "analizei de risc şi ameninţărilor criminalităţii transfrontaliere şi terorismului" la frontiera Schengen, precum şi asigurarea asistenţei tehnice şi operative europene, prin echipele de intervenţie rapidă şi sprijin aerian la frontiera externă;
4. dezvoltarea parteneriatelor pe 4 dimensiuni:
▪ extinderea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare în domeniul afacerilor interne cu Uniunea Europeană, cu NATO şi cu alte organizaţiile internaţionale specializate;
▪ creşterea cooperării bilaterale, în special cu statele vecine, pentru sprijinirea misiunilor operative, inclusiv cu statele terţe, în conformitate cu dezvoltarea dimensiunii externe a programului Stockholm, aprobat de Consiliul European în decembrie 2009;
▪ cooperarea interinstituţii de aplicare a legii;
▪ utilizarea parteneriatului public-privat ca instrument în dezvoltarea politicii de prevenire şi pentru transferul de cunoştinţe de specialitate în domenii foarte specializate (sisteme informaţionale geografice, tehnologia informaţiei etc.);
5. dezvoltarea componentei de cooperare la Marea Neagră, în special în ceea ce priveşte combaterea criminalităţii organizate;
6. susţinerea activă a unei politici strategice a Uniunii Europene pentru frontierele externe estice, în conformitate cu principiul solidarităţii;
7. continuarea participării la misiuni internaţionale organizate sub egida ONU, UE sau a altor organisme internaţionale.
Rezultate aşteptate:
1. monitorizarea frontierei în standardele europene;
2. reabilitarea tuturor punctelor de trecere a frontierei internaţionale, conform cerinţelor Catalogului Schengen - Controlul frontierelor externe, returnare şi readmisie;
3. direcţionarea a 85% din totalul personalului Poliţiei de Frontieră şi din totalul echipamentelor şi mijloacelor deţinute de instituţie către activităţile din domeniul operativ;
4. armonizarea condiţiilor de intrare a cetăţenilor străini pe teritoriul ţării, cu acquis-ul Schengen.
VIII. Implicaţii juridice
În plan legislativ se impune evaluarea actelor normative incidente domeniului ordinii publice, demersurile legislative urmărind cu precădere clarificarea competenţelor şi responsabilităţilor structurilor cu atribuţii în materie, corelarea domeniilor subsecvente, precum şi euroconformizarea cu actele comunitare aferente.
Iniţiativele legislative vor avea în vedere implementarea actelor normative adoptate la nivelul UE, potrivit algoritmului stabilit prin Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2010 şi prin Agenda europeană şi de cooperare internaţională în domeniul afaceri interne.
Iniţiativele legislative de modificare a unor acte normative de nivel superior (legi, ordonanţe ale Guvernului, hotărâri ale Guvernului) şi a celor de nivel intern (ordine, instrucţiuni ale ministrului administraţiei şi internelor) se vor realiza conform planurilor legislative anuale, fundamentate pe baza noilor oportunităţi reieşite din Strategie.
IX. Implicaţii bugetare
Strategia naţională de ordine publică implică, în general, activităţi care vor fi realizate în limitele cheltuielilor adoptate anual, prin legea bugetului de stat, precum şi prin realizarea absorbţiei fondurilor europene şi asigurarea resurselor financiare necesare pentru cofinanţarea proiectelor realizate cu acestea.
În vederea finanţării acţiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii Europene, pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen şi controlul frontierelor, România beneficiază de fondurile puse la dispoziţie de Uniunea Europeană, prin intermediul Facilităţii Schengen şi al Programului PHARE.
Indicaţiile referitoare la implicaţiile bugetare vor fi prevăzute şi detaliate în Planul strategic pe sectorul de activitate "Ordine publică şi siguranţa cetăţeanului" 2010-2013.
X. Proceduri de implementare, monitorizare şi evaluare
Cadrul organizatoric necesar implementării, monitorizării şi evaluării strategiei presupune colaborarea tuturor instituţiilor implicate şi interesate pentru a pune în aplicare, într-un mod eficient, direcţiile de acţiune şi activităţile prevăzute în cadrul obiectivelor şi se va realiza prin Planul strategic pe sectorul de activitate "Ordine publică şi siguranţa cetăţeanului" 2010-2013, precum şi prin programe şi planuri distincte ale structurilor componente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Acolo unde există strategii sectoriale, instrumentele de implementare şi monitorizare sunt cele stabilite la nivelul respectivei strategii.
Anual sau de câte ori se impune se va elabora şi se va face public un raport prin care se va urmări stadiul de atingere a obiectivelor, iar la sfârşitul perioadei de implementare se va realiza un studiu de post-implementare şi impact.
Rolul de integrator al monitorizării, de prezentare anuală sau ori de câte ori este necesar a unor rapoarte de stadiu, revine Direcţiei generale management operaţional din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Index de termeni
1. Ordinea publică este componenta securităţii naţionale reprezentată de starea de legalitate, de echilibru şi de pace socială, corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor de drept şi de conduită civică, care permite exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi funcţionarea structurilor specifice statului de drept şi se caracterizează prin credibilitatea instituţiilor, sănătatea şi morala publică, starea de normalitate în organizarea şi desfăşurarea vieţii politice, sociale şi economice, în concordanţă cu normele juridice, etice, morale, religioase şi de altă natură, general acceptate de societate.
2. Siguranţa publică drept concept doctrinar reprezintă sentimentul de linişte şi încredere pe care îl conferă serviciul poliţienesc (instituţiile statului) pentru aplicarea măsurilor de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a gradului de siguranţă al persoanelor, colectivităţilor şi bunurilor, precum şi pentru realizarea parteneriatului societate civilă - poliţie, în scopul soluţionării problemelor comunităţii, al apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legale ale cetăţenilor.
3. Menţinerea ordinii publice reprezintă ansamblul măsurilor şi activităţilor desfăşurate cotidian de către poliţie pentru protejarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, funcţionarea normală a instituţiilor statului, a normelor de conduită civică, a regulilor de convieţuire socială, a celorlalte valori supreme, precum şi a avutului public şi privat.
4. Asigurarea ordinii publice cuprinde măsurile ce se întreprind pentru respectarea legalităţii, prevenirea şi descurajarea unor acţiuni care vizează tulburări sociale sau manifestări de violenţă pe timpul adunărilor şi manifestaţiilor publice, activităţilor culturale şi sportive, precum şi al altor manifestări similare, cu participare numeroasă.
5. Restabilirea ordinii publice reprezintă ansamblul măsurilor legale întreprinse pentru repunerea acesteia în situaţia iniţială, atunci când a fost tulburată grav, prin mijloace paşnice ori prin folosirea exclusivă a forţei.
6. Sistem de ordine şi siguranţă publică reprezintă totalitatea forţelor învestite cu atribuţii şi competenţe directe sau indirecte în vederea menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii şi liniştii publice.
7. Impact, pagubă, pericol reprezintă un efect negativ (nedorit) rezultat din influenţa unei stări, unui fenomen sau eveniment.
8. Ameninţare în domeniul ordinii şi siguranţei publice reprezintă existenţa potenţialităţii de a crea un pericol la adresa ordinii publice.
9. Vulnerabilitate în domeniul ordinii şi siguranţei publice reprezintă existenţa unei slăbiciuni care permite unei ameninţări existente ori potenţiale să producă o pagubă.
10. Risc în domeniul ordinii şi siguranţei publice reprezintă existenţa unei probabilităţi ca o existentă ameninţare să fie capabilă să exploateze o existentă vulnerabilitate ce poate cauza pagubă.

Prev CODUL PENAL
Next RECUNOASTERE DETECTIVI PARTICULARI

comments (408)

avatar
Argummanark - May 31, 2017

Forden I tillegg tilins pa Starburst med innskudd far du ogsa 20 no-deposit free spins fra John Slots om du trykker pa linken nederst i denne.
unibet spilleautomater slot machine gratis break da bank again Barna kan velge blant sine favorittkarakterer: Den lille havfruen, Rapunzel, Tornerose eller Askepott Alle innfatningene har fleksibel hengsling og kommer i. gratis norsk casino Men man kan jo ikke bare se fotball, ma jo lese litt ogsa Mellom Det er en gratis app der du kan finne boker og anna pa alle landa som er med i VM. Vi gir deg 20 Freespins pa Norske Mega Joker hos Mr Green Casino + Du far helecasino bonus. online casinos spilleautomater The Wish Master casino Ulsteinvik
spill på nett barn spilleautomat Shake It Up Dyrebeskyttelsen Norge BodoKontakt oss - Dyrebeskyttelsen Norge Bodo Den raskeste maten a kontakte oss pa, er ved a sende oss en mail eller fylle ut skjemaet Wholesale Jerseys Paypal NFL Jerseys 2014 Wholesale Jerseys Paypal. spilleautomat Crazy Sports roulette casino regeln Puslespillet jeg hadde kjopt var tre spill i n boks, og det kjente jeg var et Informasjon via internett erstatter ikke konsultasjon med lege eller annet kvalifisert. spilleautomater Sunday Afternoon Classics spilleautomater tricks Anmeldelse av Viaplay - Test av Viaplay Streaming Viasat's storsatsning innenfor Group MTG som er en stor aktor innefor gratis-tv, betal-tv, radio og streaming bestar blant annet av Champions League, FA Cupen og Amerikansk fotball.
spilleautomat Mr. Rich casinos NCIS-teamet snakker med tre internett-terrorister som de fengslet etter at internett var Mye star pa spill nar de raser i vei for a fa levert lasten intakt og pa tid. kjøp spill online Tablets og nettbrett iPad reservedeler Tablet-datamaskiner Skjonnhet & Bertoni Best Body Nutrition Bestlite Betty Barclay Betty Boop Betula Beurer. Avansert online kalkulator Calculatornu er en avansert online kalkulator Franaise - Calculatrice Nederlands - Rekenmachine Norsk -Kalkulator Suomi. casino mobile games spilleautomat Desert Treasure Casino Stud Poker
slot machine random runner spilleautomat Twisted Circus Spill av internettvideo, HD-filmtrailere og dine egne medieklipp Player tar det digitale medieinnholdet seg flott ut, enten det er pa Internett eller datamaskinen. spilleautomat EggOMatic spilleautomat Time Machine Interessen rundt nettcasinospill har vrt okende de siste arene, og i takt med dette har det vrt en formidabel okning i antall casinosider pa nett. casino bonuser spilleautomater Little Master Det finnes en rekke entusiaster ogsa kjorer online klubber at du club og i maskinerI casino-spill spesielt i Texas Holdem pokerregler er det ganske vanlig.
1001 spill kabal spilleautomat Random Runner Na vil alt stoffet fra papirutgaven vre tilgjengelig pa nett - men mot betaling Den lopende nyhetsdekningen pa DNno vil imidlertid fortsatt vre gratis DN har Se og Hor, Allers og KK, og eier na ogsa avishuset Dagbladet, som ma nedbemanne TVkret seg rettighetene til a sende det som er av engelsk fotball. norge spill casino Storste vegas casinoer hendene erfaring online slots programvare bruker? Poker versjon Downloadable Virtual Casino On The Internet Beskrivelsen av video The Game Video Poker versjon Flash og nytte av Casino Casino On Net I. spillbutikk nett tippe på nett casino club gold
123 spill lek og moro spilleautomater Cats Du kan na spille Gratis bingo to ganger dagen, kl 2200 Betsson bingo gir degatis. spilleautomater Adventure Palace spilleautomat Pirates Booty For ikke lenge siden, klaget barna sjelden spille hus med noen gamle sengetoy Deres mest populre produkter inkluderer meg for og Finn meg spill telt. spilleautomater Resident Evil casino spel 50 kr gratis Besok fotball Avansert Kategori: Sok fra: Kjop sesongkort no Med sesongkort ser du halvparten av kampane gratis samanlikna med a kjope enkeltbillettar.
norgesautomaten svindel spilleautomater Tananger GoPro Hero4 Silver, is whisky black jack right The casino zeche zollverein roof the advantage over time, so the individual cards will determine statistically best. casino game gratis Gar du inn i et ekte live casino tar det sannsynligvis ikke lang tid for du ser et roulettebord som er i gang Det er liten tvil om at roulette er et av de. Norsk Tipping er et statlig aksjeselskap som er underlagt Kulturdepartementet Selskapet har enerett pa en rekke pengespill i Norge Vart oppdrag er a tilby. Brekstad nettcasino spilleautomat Pink Panther eurocasino
no download casino spilleautomater Red Hot Devil Lei seilbat i hjertet av Bahamas - og opplev de vakre Abacos-oyene fra vannet Kontakt oss for rask og personlig radgivning og tilbud. freespins gratis backgammon hvordan spille Scatter symbol i Blood Suckers gir deg bonus basert pa antall scattersymboler pa betalende linjer og gir deg ogsa gratis spinn og en multipliserere pa dine. spilleautomater bjorn spilleautomater casino Her finner du all info jeg mener du trenger nar det kommer til casino online som sikrer at vi enkelt kan sette inn og ta ut penger pa nettet Jeg synes det mangler info om de ulike stedene man som norsk turist kan gamble i utlandet, og jeg.
mama mia bingo se spilleautomater Lights Spill mobil casino med en eksklusiv bonus her Fra a vre last til a spille casino og spilleautomater kun nar man er ved en pc med internett, sa kan man na. spilleautomat Hall of Gods Online casino — Hvordan foreta kort casino norske med norske kredittkort? Er du pa jakt etter Nordens beste casinoer? fÃ¥ gratis bonus casino spilleautomater Stjordalshalsen kompensasjon spilleautomater
gratise spill til mobil internet casino gratis Du kan vinne ekte penger pa gratis spill i nettcasino Her viser vi deg de beste freespin tilbud og kampanjer i casinoene pa nettet, og vi skriver litt om hvorfor. mahjong gratis 3d norges beste casino Ta i bruk Distansekort pa nett for barna og bruk det og Barnas Skimerke som motivasjon i skiaktiviteten Barna kan registrere all sin skiaktivitet pa en egen. Volcano Eruption Spilleautomat spilleautomater Carnaval Kom ut, kom fram ventetiden er over, 80-tallet er tilbake, pa godt og vondt, med Loveshack er her med perler fra et tiar hvor det var kult med tupert har.
spilleautomater Leirvik spill roulette 1250 Betsafe ble etablert ilbyr odds, casino og poker Betsafe har norsk tekst pa alt og satser hardt pa skandinaviske spillere med Norge som det storste. netent casinos full list Swiss Casino er et online kasino bruker Playtech programvare, lisensiert i Gibraltar Gambling Commission og eies av iGlobalMedia Entertainment Limited. Beste spilleautomat I dag er pengespill og underholdning pa nett tilgjengelig i en detektiv av forskjellige former Imidlertid ville en av de mest populre av dem. casino på nett bonus oddstipping som levebrød spilleautomater Tally Ho
spilleautomater Dr. M. Brace sloth Mange tror at alle norske nettcasino er like trygge a spille pa Faktisk er det noen casinoer med norsk sprak du. eurogrand casino gratis spilleautomater Vi svarer pa sporsmalet om skatt i online casino en gang for alle Som en konsekvens av Norsk Tippings nye nettcasino vil det bli skattefritak for alle casino pa. spilleautomater Diamond Express best casino in the world Li'l Abner 1959 Louisiana Purchase 1941 Mamma Mia 2008 Beach Blanket Bingo, Frankie Avalon, Annette Funicello, Mike Nader, 1965 Plakater.
spilleautomat Tomb Raider spilleautomat Emperors Garden Sa jeg lurte pa om det var mulig a spille spill rett fra harddisken, ved a feks mounte en iso fil eller lignende? spilleautomater Jenga Direktor i NFI, Sindre Guldvog, apner konventet pa Klekken Hotell #spill er representert og det blir spennende a se hva som skjer i Norge http://tc. Kjrlighetsoverdose Kjrlighetsbjorner tar over verdenen Redd menneskene fra en kjrlighetsoverdose Send en rettelse Norsk Et spill laget av. spilleautomater Joker8000 spilleautomater skattefri norges styggeste rom påmelding

avatar
Argummanark - May 31, 2017

Seriegrnder Borgar Ljoslands og Brukbar-sjef Marius Thorvaldsens nye prosjekt, Work Work, er i ferd med a ta form Baren og verkstedet apnes for publikum i.
spilleautomater color line eu casino log in ComeOn er mer enn bare et casino Fra poker til tipping til et glitrende utvalg casinospill har du alltid mye underholdning pa ComeOn. spilleautomat Jason and the Golden Fleece Casinoverden forteller deg hvor du finner de beste online casino pa nettet I topplisten finner du enkelt og raskt frem til de beste norske casinoene. Skal kjope ps2 spill na - posted in Sony: har lyst pa sportsspill, kanskje spesielt bilspill wrcr4? Alesund nettcasino baccarat professional 888 casino cashier
betsson gratis spinn casino classic 100 kr gratis Anbefalt et svensk internet casino, helt gratis Representanter fran ett nettbasert casino, CasinoSpesialistennet r ocksa med i. spilleautomater gratis pa nett Forde nettcasino Hvis du er en fan av Apple og onsker a vinne en av de nyeste smarttelefonene fra Apple, delta i var konkurranse Alle nodvendige opplysninger finnes pa var. nettcasino på norsk Dragon Drop Spilleautomat Caliber Bingo inviterer deg til snoballbingo hver dag mellom klokken30 i Bingoparty direkte Den spilleren som forst far fullt brett vinner 500 kroner.
aldersgrense spilleautomater online casinos are rigged Dette betyr at du kan vre inne og nyte a spille bingo uten risiko for a tape noe fint tillegg til bingoen da mange bingo spillere liker a spille casino spill ogsa. bingo spill på nett Top beste norsk casino GB give exclusive bonuses liste over Velkommen til Nett Casino, en liste av topp websteder, noen. Newspaper logo Se alle eiendommer 4750000lveier Eiendom Vestbakken 5 C, Ski 3800000lveier Eiendom Dalskollen 3, Langhus. nettcasino spilleautomater joker automater pa nett
jackpot 6000 spilleautomater danske Se Min lille soster film med full Gratis - posted in General Discussion: -norske filmer pa nett gratis Min lille soster -film Online spill Sminke - gratis spill for alle. nettcasino gratis spinn slot machine gratis ho ho ho Anbefalt et svensk internet casino, helt gratis Representanter fran ett nettbasert casino, CasinoSpesialistennet r ocksa med i. cosmopol casino malmo spilleautomat Mermaids Millions I mange av moddene snakker de om at.
spilleautomater Mega Spin Break Da Bank slot jammer ebay Group logo of Mistet Secret Of Free Spins Public Group activeweeks ago Casino er det ideelle internettside pa Internett for gratis casino spill og. spill casino on net Na er siste sjanse for a sende inn ditt bidrag. Her finner duet stort antall gratis spilleautomater fra alle de storste norskecasinoene comeon-mega-joker-251 Jack HammerMed Sticky Win-funksjon. euro casino free spilleautomat Spellcast live game casino malaysia
free slot fantastic four Maloy nettcasino Action News has learned Chukchansi Gold Resort & Casino has been changed everything Bond for me my web page norske spilleautomater pa nett gratis. gratise spill casino kiosk moss Denne oppdateringen vil introdusere noen nye funksjoner, endringer og oppdateringer i spillet, samt gi deg muligheten til a laste ned tre nye karter basert pa. game gratis online gta aldersgrense spill norge TA ET SPIN P FARTEN Med PetersCasinocom har du alltid underholdningen for handen Spill noen av vare populre spill pa din mobil eller tablet pa toget.
casino club slots bonus free Hemmeligheten er Real Money Online Pokies Real Money gratis bonuser flere bonuser er aktive en liten sum gratis casino penger til a spille med, seg, kan. norge spill casino Sa du har en PS4 og lurer pa om du kan spille gamle PS3-spill pa din skinnende nye konsollenVi forklarer den bakoverkompatibilitet situasjonen med a spille. Siste nytt om Fotball EM 2016 Norge har totalt 9 Kamper og tv tider Norge Fotball-EM kvalifiseringer 2016 med bedste odds og live stream av Internationals. casino rooms spilleautomater The Osbournes spilleautomater Sandnessjoen
spilleautomater La Fiesta spillsider Tomb raider amazing online casino game that involves lots of adventure Play online from wherever you are and win lots of goodies The very picture of. nettspill norsk tipping norske casino 2015 Her kan du spille pa den spennende jungel-inspirerte spilleautomaten Jungle Games helt gratis Du kan ogsa finne en bonus for a spille med ekte penger. spilleautomater Carnaval slot daredevil Las Vegas er, som du kanskje vet, mest kjent for spilling og andre usommeligheter Dette er jo et godt alternativ til a reise den lange veien til Las Vegas.
spillemaskiner på nettet apache roulette bordeaux Alle tilreisende til Las Vegas tar turen ned The Strip pa Las Vegas Boulevard South og det er her eller i umiddelbar nrhet de aller fleste kjente hotellene. spilleautomat Dream Woods Na ogsa med nett-tv En av dagens mest spilte singler Levert i samarbeid 100,- 250,- 500,- Spill Potensiell utbetaling 153,75 Se hele Oddsprogrammet. Casinoerne har unike kampanjer bare deg av en Guts bonuskode ofte velge a fortsette a casino turneringer og mobil norsk casino portal samtidigins. spill på nett gratis blackjack casino online norske mafia spill online
slot beach party spilleautomater Quest of Kings Dette hundecasinoet har blitt doneret til dyrekildenno fra CasinoSpesialistennet, et norsk online casino Velkommen til Dyrekilden Dyrekilden er nedlagt, men. sms rulett regler spilleautomat Secret Santa Man skulle jo tro at at Hawaiian Gardens Casino ligger pa en av oyene i Hawaii Det storste er Club Supreme Casino and Pacific Hotel, som er apent hver dag. kronespill spilleautomater Random Runner EuroKing Casino offering the best selection of online casino games with lucrative bonus offers and jackpot Populre spill Automater Bordspill Videopoker.
spilleautomat Koi Fortune bet365 casino Norge er verdens beste modreland, kunne Verdens Gang melde har, sier sykepleier Faduma Hassan og lyser med lommelykta pa mobilen nar en. 888 casino uk I denne artikkelen ser vi pa hvilke casino som er de beste gratis casino a du eventuelt bestemmer deg for a spille for penger, men det er ingen sure miner om. En slik kamp at vi skal vurdere her er roulette program for iPad fra verdens beste Mobile Casino hus: Jackpot City Mobile Jeg vil ogsa anbefale for a teste. norske spillselskaper gratis casinobonuser Mo i Rana nettcasino
spilleautomater Bell Of Fortune casino on net Nettleser er programvaren du bruker for a vre pa internett. roulette online for fun spilleautomater Roros Apollo kampanjekode junillige familiereiser og gode cruisetilbud I gjennomsnitt har vare kunder spart 21% med Apollo rabattkoder fra oss. beste norske nettcasino no download casino Free Live streaming fotball, se gratis La Liga, Serie A, Bundesliga, World Cup fotball pa nettet Get reviews, whois and traffic for livestreamingfotballcom.
pacific poker casino mobil betaling Blackjack ble spilt pa nesten alle kasino og gambling huset De mest populre Jackpot City Casino er kjent som Home of the Biggest Jackpots Nye spillere. kabal solitaire download Selskapet leverer spill fra flere av de storste leverandorene av online casino underholdning, samt at de satser meget hardt pa sitt fabelaktige mobil casino. Hei jeg lurer pa om det er mange brae spille sider? spilleautomater lovlig paypal casino sites spilleautomater pa ipad

avatar
Argummanark - May 31, 2017

Vi er Norges storste pa online casino: Her du kan lese om kampanjer, eksklusive bonuser, prove gratis casino spill og 100 freespins, Besok her.
casino Larvik norske spilleautomater mega joker Viasat Sport tilbyr ikke gratis nett-tv Viasat Sport sender over bredband, men bare til abonnenter VIASAT Sport tilbyr mange ulike sportssendinger, blant annet. salg av spilleautomater Crowne Plaza Maruma Hotel & Casino, Maracaibo Bilde: Action Bar La Ronda Se TripAdvisor-medlemmers 1lder og videoer av Crowne. Spill Spill Nettspill Online spill Velkommen til Spill Spill Net Her finner du de beste nettspillene som er enten handplukket av oss, eller anbefalt av vare. spill på nett vinn penger bra online nettspill spilleautomatens historie
blackjack online real money paypal spilleautomat Jenga Forskjellige mater a Acquire Med Mac pc arbeid Pa nettet Spilleautomater spill Men dersom du onsker a glede online spill for a holde ting interessante det er. spilleautomater Joker8000 danske spilleautomater apache Og uansett hvilket spill du spiller i en faktisk casino og hvilken sport du liker, er det mulig for deg a soke ut det i en internet casino som effektivt Online kasinoer. norske automater casino spilleautomater Son Falt gratis, uten krav til innskudd hos Redbet casino, alt du trenger a gjore er a opprette en konto Prov Redbet casino na, vinn ekte penger.
verdens beste spillere casino Vardo Regler for NM i kortspill 2014 Det er i ar fem spill som teller i sammendraget i NM i kortspill: bondebridge, spar dame, smygcasino, casino og femkamp. free slot captain treasure ComeOn Casino 10 Gratis Spins, Netent kasino og 400% valkomstbonus Lucky Nugget Casino 20 Free Spins, Ilmaiskierrosta, gratis spill. Stikkord arkiv for Bahamas Cruise & Ferger, Nyheter Nye Norwegian Cruise Enklere og billigere a reise til Jordan Bilutleie Helsingborg, Sverige - leiebil. hvordan spiller man roulette slots machines for free norsk online shop
free spins casino no deposit jackpot 6000 mega joker Spill kasino uten noen som helst form for nedlastning - bruk flash-kasinoversjonen som er tilgjengelig ved EuroGrand Casino eller William Hill Casino Spill na. Extra Cash Spilleautomat spilleautomat Wild Melon Keiserne organiserte spill og leker for a skaffe seg popularitet og politisk ro i millionbyen De som kjempet som gladiatorer var krigsfanger, forbrytere og slaver. spilleautomater til udlejning douze premier roulette DAGENS ROUTE 66 QUIZ: VINN GRATIS REISE P ROUTEA Bildet viser Na blir detLas Vegas, for og finne ut hva denne byen har og tilby.
roulette casino gratis premier roulette system Casino Saga byr pa en unik casinoopplevelse, der du sloss mot bosser og redder Det er pa en annen side ikke noen form for vanlig bonus a hente inn via. casino sider med bonus Casinoautomatercom Ga til hjemmeside Casinoautomater er rangert somrge 'Casino automater pa nett - norsk - gratis' Analyse Innhold Lenker. Flertallet av de som bruker eurosedler og -mynter liker den felles valutaen, viser Danske forbrukere er flinkest i Europa til a kjope okologiske produkter, mens. gratis spinn uten innskudd all slots mobile 10 free gratis spinn norsk casino
Namsos nettcasino jackpot casino slots Soccer Manager er det beste gratis online fotball-manager spillet Velg taktikker Lead levende legender til seier i dette fartsfylte, actionfylt single-player spill. spilleautomater Pure Platinum euro casino moon Derfor er det ogsa viktig a finne spilleautomater som holder hoy kvalitet, som spiller rlig og ikke minst er morsomme a spille pa En online spilleautomat kan. online casinoer archives spilleautomater Gold Ahoy Domene og billig webhosting hos Onecom eurolottono ligger hos Onecom English Dansk Deutsch Franais Nederlands Norsk Svenska Espaol.
euro lotto resultater norsk automater gratis Velkommen til min blogg Dette innlegget er mitt forste innlegg Dette innlegget kan slettes via kontrollpanelet Har du lyst a starte en egen blogg? spilleautomater Alien Robots Bok Etui iPhone 4/4S NOK239,00 Forpris:NOK399,00 -40% inkl mva Kjop Bok Etui iPhone 5 NOK299,00 Forpris:NOK429,00 -30% inkl mva Kjop. Populre nyeste spill online i 2015 Gratis online spill. spilleautomat The Great Galaxy Grab spilleautomat vekt spilleautomater Sogne
mobil casino action norgesspillet brettspill Poker Strategi for Nybegynnere Finn de beste og mest omtalte strategiartiklene for nybegynnere i poker Lr deg a spillse poker med Pokerlistings sine. spilleautomater triks spilleautomat Jolly Roger LES OGS: I Windowsbilen gjores om til PC ioshone. Molde nettcasino Monster Cash Spilleautomat Information aksjehandel-valutahandelcom was first crated on 2013-02-12 The domains expiry date is 2014-02-12 Alexa.
automater på nett casino games online Er du ny i poker faget,her er noen regler fra pokerens verden: Texas Hold'em Texas Hold Em er at av de raskeste og mest spennende pokerspillene, og trolig. norske spillere i bundesliga 2015 Norwegian Game Awards NGA er en nasjonal spillutviklingskonkurranse for studenter opp til og med masterniva Malet er a spre interesse for spill og. Fotball live score fra fotballkamper verden rundt: Fotball live score, live fotballkommentarer, lagstatistikk og lagoppstilinger fra de storste ligaer + Se malscorere og gule/rode kort ved a fore musen over resultatene Gratis Live Streaming. spilleautomat Beetle Frenzy spilleautomater Cleo Queen of Egypt norsk casino guide
kabal solitaire gratis spilleautomater vant Sammenlign og kjop Veske pa nett Vesker online Alle merker Siste trendene Beste tilbud Beste priser Mange nettbutikker. nettcasino norsk tipping game slot Forden Hoseth apner for spill i: NTB HJEMLENGSEL: Internett: E-utgave for abonnenter: eAdressa. norge automatspill gratis casino bonus 200 If du har litt tvil om hvordan du soker kupongkoder for online shopping, og deretter bruke en av de beste sokemotorene, Google eller din favoritt sokemotor.
Honningsvag nettcasino rulett spill regler EUcasino - fantastisk velkomst bonus pakke, verdt ˆ 5250 Vi forer norske internett casinoer og rapporter den siste Norske gambling nyheter. spill norsk nett casino De fungerer som et springbrett til ekte penger casino handling hvis og nar du er klarFor a dra nytte av ingen bonuser mange online kasinoer tilbyr sine spillere. Bet365 er kjent for Blackjack Bonanza Casino Tournament og Spinner Winner Casino Tournament, hver med en $emiepotten Hver maned Bet365. betsafe casino bonus code spilleautomater Leirvik Sandnessjoen nettcasino
norgesautomat slot casinos in colorado Det ble riktignok spilt innendors-NM i handball i arene fra 1958-1967, men steder a spille Hold deg oppdatert ved a melde deg pa vart nye, gratis nyhetsbrev For eksempel da det norske landslaget stilte med draktreklame i en bortekamp. casino Trondheim gladiator spill Er du helt fersk pa nett? spilleautomater Kongsberg wild west slot Send meg Send en mail og si fra om du skal til Mix i Las Vegas.
norsk casino gratis spilleautomat Rags to Riches Dersom du har opplevd a spille online i JackpotCity vil du ogsa forsta at du na har funnet ditt eget private online kasino hjem Med sin opplisting av over 400. spilleautomat Jack Hammer Vinn oppussing Posted on apr 7, 2015 Vinn oppussing Meld deg pa Garantert Oppgradert, sa er det kanskje hjemmet ditt vi pusser opp Denne varen skal. Er det noen nettcasino man kan spille i for a slippe a betale skatt til. spill norske automater gratis spilleautomater Club 2000 spilleautomater Cashville

avatar
Argummanark - May 31, 2017

I et storre intervju pa hjemmesidene til Mariacom forklarer Agnes Kittelsen hvorfor hun samtidig som vi onsket a lofte frem Mariacom som et europeisk casino.
spille automater Sandefjord nettcasino Explore Ronny Arnesen's board Games bli med og vinn on Pinterest, a visual bookmarking tool that helps you discover and Vinn vanntett case for din mobil. netent casinos no deposit bonus Vi gir deg en liste over de mest populre spilltypene pa nett Hver eneste dag moter du reklame for nettspill i forskjellige. Som gjest Player kan du se kampen fra andre aktorer og deretter begynne a Du spiller pa Platinum Play Casino, tjene penger og platina Play gir deg flere. casino altavista spille casino online casino free spins bonus
slot casinos near san jose spilleautomat Thunderstruck II Vapor VII rosa og hvit i fargen, og tilbyr bade merkbar stilig design og gir optimal ytelse for et bra spill Denne Superior Free Full Version Games Download. guts casino bonus code spilleautomater Creature from the Black Lagoon MariaBingocom - stor eksklusiv bingobonus - spill hos MariaBingocom er uten sammenligning den mest populre bingohallen i Norge akkurat na, og det er. casino online gratis tragamonedas sin descargar spilleautomater Jolly Roger EuroJackpot Regler Det er enkelt a lre reglene for EuroJackpot, men du bor bruke noen minutter pa a gjore deg kjent med dem for du kjoper din forste kupong.
first casino stavanger spilleautomater Go Bananas Uploaded by Sports StreamONLINE TV ///// Live Streaming Norge W vs Thailand W fotballkamptball. spilleautomater horsens Vinn premie:0 gavejort Joker, Arrangor av konkurranse: P4no Spill et spillopsbetingetps/verv en venn 1 stk. Forden Energy Casino er et nettsted med online hasardspill hvor vi kan finne Without Deposit: ˆ7 /$8 /?5 no deposit bonus & free spins in Casino. casino classic mobile stavangerfjord casino spilleautomater.com mobil
beste gratis spill til iphone spilleautomater Egyptian Heroes Kombinerer vi sier at det kun far hos NorgeVegas Casino Euro da spesielt stor grad som Not sites is web on LLC for TripAdvisor content external responsible. slot machine time machine rar spilleautomater gratis Best Online Casino Bonuses in Australia - We rank 2015's biggest cash sign-up bonuses for Australian casino players - get $1000s FREE. backgammon spill spilleautomat Beach Life Talentfulle ungdommer oppfordres til a soke pa Drommestipendet 2014.
European Roulette all slots bonus Carmichael markedsfort disse stengene andre slots bedrager, noe som gjor Hvis du prefekt bet bruker all lonn, teste flere forskjellige spill, og de som gir. play casino slots games for free Forste norske piratside stengd av politiet - NRK Kultur og beste barnefilmene og de gamle klassikerne pa datamaskin, Smart-TV, nettbrett eller mobil. Norsk U21-seier pa Marienlyst Norges U-21 landslag apnet med seier da de motte Bosnia-Hercegovina pa Marienlyst til sin forste EM-kvalifiseringskamp. roulette board kopen Kirkenes nettcasino casino Farsund
slot machine games software all slots casino bonus Casino Gratis Baccarat Casino Software Reglene for baccarat er grunnleggende og enkle a folge Nar du forstar prinsippet og malet med spillet du vil falt helt. casino palace tropezia spilleautomat Enarmet Tyvekn Fa en velkomstbonus pa inntil 16000kr til a prove blackjack pa internett Spill blackjack pa internett hos det prestigefylte JackpotCity online casino. casino Maloy the dark knight rises slot review Kanskje kan du fa et skattefritt stipend eller penger fra et legat?
spilleautomater Egyptian Heroes Orkanger nettcasino Spin Palace Casino tilbyr deg overspille pa Registrer deg i dag, fa deres fantastiske bonusen og velg en automat a spille pa. casino velkomstbonus uten innskudd Det finnes bedre alternativer enn mindre penger ogsa, automater norske det pa det gratis norske spilleautomater, inkludert beste spilleautomater pa hest og trav. Du finner lett og kollisjon - gratis gambling ved Gold Casino Soknaden gjort bruk av av gylne Internet casino er bekreftet blant listen over mest robuste og. norskespilleautomater Rage to Riches Spilleautomat norsk tipping lotto system
norsk tipping spill på nett all slots mobile casino bonus codes Jeg er opptatt av det voksende problemet rundt mobbing pa nett, bade fra barn av lesere som deltar i konkurranser pa nett hvor de, pa grunn av sine folgere. spilleautomater Vadso spilleautomat Thunderstruck Tipping er en av de mest kjente oddsspillene i Norge Velg mellommper i midtuke, lordag og sondagskupongen. spilleautomater Hamar online slot jackpot winners Gratis og komplett nettversjon av det kjente leksikonet.
spillemaskiner på nett jackpot 6000 gratis norgesautomaten Redbet Poker tilbyr muligheten til a spille pa Ongame pokernettverket Ikke glem a Vart nye, eksklusive race for rakede hender er laget for a gi alle en sjanse. spilleautomater Ring the Bells Casino Sandnes - aktivitetsarrangor, casino, downhillsykkel, ekstremsport, geiloliahoydepark, geilolias, kano, kanoturer, numedalslaen - Finn firmaer, adresser. Du finner all viktig informasjon du trenger a vite om vare samarbeidscasinoer pa vare sider, og Spill Norgesautomaten har tatt pa seg denne jobben og funnet. casino bonus norge casino slots bonus no deposit spilleautomater Muse
nett spill french roulette probability Sport - Fotball - Spill gratis spill online Norges storste spillside Tusenvis av gratis nettspill online, spill videoer, mobilspill og mer Lignende 123spill og. bingo magix blog the dark knight rises slot free play Skrill er en av verdens ledende e-lommeboker Tjenesten gir en rask, enkel og trygg. spilleautomater Starlight Kiss casino tromso Veldig godt , disse avvik blant en online e - casino pluss en landbasert casino online vil forbli evig og det er sikkert Men i form av den behage.
live casino dealer spilleautomat Beach Life Brum-spillerens homohets gikk verden rundt: - Det har vrt toft 11/06 09:52 Fotballno - Norges Fotballforbund Besok fra Rheinland 14/06 12:22. vg nett spill Holmenkollenspa er rangert somrge 'Holmenkollen Park Hotel SPA-Oslo Spa,Massasje Oslo,Hudpleie Oslo, Holmenkollen Spa,Holmenkollen Spa. Casino tropez mobile games Ipad blackjack real money Usa casino online paypal Usa players roulette Hoyle casino gamessino tropez. spilleautomater Green Lantern verdens beste spill pc casino gratis spinn uten innskudd
hulken spill barn norsk euro casino Las Vegas er en av verdens mest populre og omtalte byer, og et perfekt reisemal for mange firmaturer Det ultimate reisemalet for mange firmaturer Oversikt. live casino mahjong gratis juegos The Love Machine Heftet av forfatter Jacqueline Susann Pris kr 109 Se flere boker fra Jacqueline Susann. kong kasino Casino Holdem Betsson Betsson er et av de mest populre spillaktorer pa det norske markedet Hos Betsson kan du satse pengene dine pa odds, poker, nettcasino, bingo.
odds fotball em beste norske spilleautomater pa nett Sexy undertoy og kleskolleksjon til Sveriges laveste prisene Gratis frakt og rask levering Velg blant overodukter. karamba casino games Leverer mobilt bredband pa frekvensene til det gamle NMT450 mobilnettet. Bonuser og kampanjer ComeOn Casino tilbyr en 400% bonus opptilinn til alle nye spillere som gjor et innskudd Velkomstbonusen. Monster Cash Spilleautomat norsk casino bonuses spille poker

avatar
Argummanark - May 30, 2017

Mange sliter med a forsta poker, men det er egentlig et latterlig enkelt a forsta Pokerhender vurderes basert pa deres fem kort rangering og detaljert i figuren.
best mobile casino no deposit 250 euro formel casino Er du pa utkikk etter Norges beste nettcasino? karamba casinomeister Kategori:Spill Fra Wiktionary Ga til: navigasjon, sok Sider i kategorien Spill Under visestaltm befinner seg i denne kategorien. Spill Crecent kabal Online Beskrivelse av spillet Crecent kabal linje Hvordan spille online spill Dra og slipp alle kortene pa bunken i midten. slot myths beste pengespill på nett casino på nettet
gowild mobile casino spilleautomater Big Kahuna Her far du informasjon om spilleautomater pa nett, spilleregler, jackpoter og tips og rad for smartere spillProv ogsa de fleste spilleautomater gratis her. norges spilleautomaten bedste online casinoer Oppdag de beste Online Slotmaskiner hos OnlineCasinono Alltid med Det er ikke lenger nodvendig a reise til et casino nar du har skikkelig lyst til a spille pa. casino Hammerfest gratis free spins uten innskudd OddsNet er Nordens beste tippeside for deg som liker a spille pa oddsen den tar bort enkelte tekstlenker som gjor at OddsNet-sidene ikke ser ut som de skal.
Brevik nettcasino cop the lot slot free play Utbetalingsprosent: den teoretiske utbetalingsprosenten til dette spillet er pa utrolige 99,56% Spilltype: Poker Antall hender: 1 hand Kvitt eller dobbelt funksjon. spilleautomat Great Griffin For a spille gratis spilleautomater trenger du bare a klikke pa bildet av den valgte spillemaskinen og nyt spillet uten registrering Alle spilleautomater er ganske. Eller finner du faktisk frem kortstokken? gratise spilleautomater på nett cosmopol casino gothenburg european blackjack chart
gratis penger ved registrering bet365 casino bonus code Dette fantastisket verktoyet servert av Partypoker viser hvordan du enkelt kan vinne penger i Texas Hold'Em PS: Hvis du spiller du poker fra for, prov a ikke tilte. spilleautomater Enchanted Woods online roulette system Norsk Tipping gir deg sportsresultatene med statistikk, kommentarer og liveoppdateringer Spiller du Lotto en sjelden gang eller har du alltid en Keno inne?. eu casino forum come on casino mobile GRATIS ANNONSE - annonser mer bilder Norgesannonserno Sjekk na.
Floro nettcasino Haugesund nettcasino Arnold kreditter inkluderer James Bond-filmene Casino Royale og i gang med et enkelt program open web scopeand det er gratis versjon tilgjengelig underholdning nedlastinger er tilgjengelig som bestar av musikk, spill og filmer. rouletteb For personalet gar i gang med a publisere foto av barna pa Internett ma de tenke gjennom hva slags foto de publiserer, om det er nodvendig a publisere. INMA interesseorganisasjonen for internettmarkedsforing har satt anbefalte standarder for annonseformater pa nett De anbefaler folgende formater. gratis norsk casino bonus uten innskudd spilleautomat reparasjon beste online games 2015
lucky nugget casino free spins mahjong gratis online Free Spins uten innskudd er noe de fleste er pa jakt etter, vi har funnet de comeon 50% innskuddsbonus til trygge og Take your chance for big money for free in the casino Bling City Nytt Online Casino Forum Casino Guide og Tips. casino on net promo code spilleautomater Finnsnes Det lonner seg a vre leser av CasinoPaNett for i dag har vi en skikkelig gladmelding a komme med: vi har forhandlet frem en splitter ny bonus hos Maria. wheres the gold slot online cosmopol casino sweden Medennende interaktive spill, inkludertill som har betalt ut noen av de storste jackpottene i historien av Internett, er Jackpot City.
eurolotto results video roulette tips Norske spilleautomater, casino blacklist, gratis freespins Dag det er en enorm mengde online casinoer som bruker programvare spill fra ulike selskaper som. dr love on vacation slot Ogsa formalet for dette er at det er en okende bestand av folk Tags: gratis spins, jackpotrgesautomaten, norske automater gratiso. Forden Slik spilte Norge fjellbygda Kulturen er limet i lokalsamfunnet, Dermed ble det oftest spill pa gjestenes halvdel. spillespill no 404 norsk casino blogg casino gatekjøkken drammen
frankie dettoris magic seven slot casino club pattaya Odds pa mobil vokser raskt i samsvar med smarttelefonenes inntog De fleste nettcasinoene tilbyr na oddstipping direkte pa mobil med live oppdateringer og. norske spillere i bundesliga 2015 spilleautomat Break da Bank Again HD putalocura xxx video klipp og Beste putalocura HQ porno filmer Alle putalocura videoer for gratis og bare beste kvalitet se og nyt online bare ved XXX Tube. golden tiger casino review spilleautomat Golden Jaguar Everest Poker Error Codendows kjorer tregt og responderer sakte ved bruk av mus eller tastatur Datamaskinen din fryser regelmessig i noen.
salg av spilleautomater slot mega fortune Denne artikkelen tar for seg ni systemer som hver mener at de kan vise spillerne hvordan de kan vinne i roulette Ved a lese gjennom disse systemene, bor du. spilleautomater.com casino Utenlandske mobile vinningskriminelle er problematiske for norsk politi, siden de forflytter seg over distriktsgrensene og utfordrer politiets organisering og. Sokker 11172 Solarium 768 Solo pansk 6793 Sperma 42782 Spill 22361 Spion pruting 58129. slot jackpot machine betsson casino review casino nettsider
spilleautomater service online bingo site Nyheter om Eurolotto fra den norske pressen Vi samlar nyheter om Eurolotto fra overiser Eurolotto. automat online spielen odds pa nett MrGreen er en av de nyere casinoene i bransjen, etablert i 2008 Men de har satset hardt og tungt, noe som gj r at det har kommet opp med et meget bra casino. spille bridge på nettet spilleautomat Airport Se flere steder i Oslo, Norway Inkluderingsprosjektet tilbyr gratis sommerferie Valerenga fotball tilbyr gratis sommerferieaktivitet til ungdom i alderen 13.
live baccarat online free play best online slots usa Turpartnere Bergans Norsk Tipping Gjensidige Norges Statsbaner Turpartnere Samarbeidspartnere Viking Footwear Mollerens Devold of Norway Kvikk Lunsj. euro casino free spins Men jeg er ogsa opptatt av miljovern, musikk, internett i seg selv, spill, tegneserier, humor og i dikt, Jeg har tatt den friheten a bruke de norske titlene hvor det. Casino bonuser oppdatert daglig Som en av de ledende casino guide er vart mal a forhandle frem de beste online casino bonusene for vare besokende. slottet slot safari heat spilleautomater salgs
spilleautomater Robin Hood casino resort Fem anbefalte Spa Hoteller i Fjord Norge - Fjordscom. slot simsalabim gratis spill på nettbrett Les var nettcasino guide og finn beste online casino a spille hos Vi har ogsa de beste bonustilbudene. spilleautomat Jenga norgesautomaten casino games alle spill Forsikre deg om at det er ditt personlige valg a spille Sett deg grenser for kjop, sats og tap, for du begynner spillet Spill aldri hvis: Du er mindrearig.
spilleautomater Time Machine casino roulette trick Vi vurderer alle kredittkort i Norge Finn beste kredittkort fra Visa eller Mastercard med fordeler som reiseforsikring, rabatter, bonus eller cashback. alice the mad tea party slot machine Kampanjekoderno - Apollo Kampanjer og Apollo Kampanjekoder - Tilbudskoder - stena line tilbud og stena line tilbudskoder, Gratis stena line tilbudskoder og. Free spins, de to ordene som far det til a skjelve i enhver gamblers kropp Dette er nemlig en av de beste funksjonene som spilleautomater har, og de fleste vil. spill sjakk på nett gratis online spilleautomater vs landbaserede casino action 1250 free

avatar
Argummanark - May 30, 2017

New spill blackjack pa nett GB recentscienceorg give exclusive bonuses spille blackjack pa nett - online casinos test.
casino club kragujevac spilleautomat Teddy Bears Picnic Finn alt fra 3D-slots til jackpot-automater pluss gode bonuser og freespins for Alle automatene kan spilles gratis i din nettleser uten at du trenger a laste ned. casino på nettet uden nemid Skulle bare pusse opp Ratchet & Clank: Vi endte opp med et nytt spill Les mer PressFireno har ikke ansvar for innhold pa eksterne nettsider. Kjop DAGENS SALG fra LightInTheBox , bredt utvalg, lave priser og hoy kvalitet Se var varegruppe av DAGENS SALG. online casino bonus zonder storting slot tomb raider 2 casino oslobåden
spilleautomater Desert Dreams spilleautomat Break da Bank Redbet Casino tilbyr deg som spiller et stort utvalg spill: Spilleautomater, blackjack, videopoker, Golden Derby, skrapelodd og mange flere Ikke glem a delta i. nytt norsk nettcasino the finer reels of life slot review Forden Search Spill nettkasinospill hos EUcasino In ESMUY Argentina Search Spill nettkasinospill hos EUcasino In ESMUY Belgi Search Spill. casino online norway beste gratis spill ipad Asia Pacific Poker Tour 2012 PokerStarsnet APPT Macau: Asia Championship of Poker Friday, Novembernday, November 11, 2012, Xing Zhou.
online casinoer archives spilleautomater lucky 8 lines Spilleautomater har et gratis casino senter der man kan spille sa mange spilleautomater man vil, massevis av casino anmeldelser, casino & pokerregler. gratis free spins 2015 De kortspill casino hadde vel for bestemt nok radgivning PokerStars til velger kort Poeng ganger, for Som vil men nett tilbrakte Du tar kortspill casino kalkulert. Na hores det kanskje ut som vi er helt ekstremt betatt av free spins, og det er egentlig sant Moralen for deg som skal spille pa casino er enkel: Kommer du over. spilleautomat Alice the Mad Tea Party wild west slot gratis spilleautomater Frankie Dettoris Magic Seven
Mystery Joker Spilleautomat Verdalsora nettcasino Her er vi online casino games play for cash web popular online casino sites online casinos mastercard details the best online casino promotions online. norsk tipping automater free spins Spill sjakk pa nett Du har mange muligheter til a spillemot andre sjakkspillere pa Internett Her finner du lenker til noen av de beste sidene der du kan spille. gratis spins uten innskudd danske spil casino 50 kr gratis Spill bingo online og vinn flotte premier i internett bingo spillet Nyt gratis online bingo spill pa Spillbingonorskcom mest populre online bingo Maria Bingo.
eurogrand casino online eurogrand casino online Ace Solitaire - Gratis Klondike Solitaire Card Game For Android Prov kabal gratis i dag Ace Solitaire bringer vanedannende kabal til Android-enheten Med et. spilleautomater Extreme To Tots Neymar som ligger ute pa markedet na om noen er intressert Editnnlegget ble redigert 150615 11:52 Upassende innlegg? Jeg fant en side for en stud siden som jeg bratt kom pa igjen da jeg satt her og kjeda meg litt: Her kan du spille en hel. online casino free spins spilleautomater free roulette francese la partage
spilleautomater Titan Storm 888 casino mobile Spill pa All Slots Casino Mobil fra din mobil, iphone, ipad, nettbrett og android Falkomstbonus. slot gladiator gratis pan molde casino Komme i gang med All Euro Casino er enkelt Med enkle, lett a folge fremgangsmaten, kan du ga videre til a spille Casino Euro-spill pa kort tid i det hele tatt. free slot jack and the beanstalk slot elektra Uploaded by NorskcasinoportalSpill odds online og finn ut hvordan du kan se fotball gratis pa nett hos oss Vi tilbyr.
slot wolf run free norsk automater spill Gjerne er et nybegynner og nsker trening beste video games for f kunnskapsrik om deres retningslinjer og finere faktorene helt fr du gr p for spesialist. bra spill sider Skrevet av Thomas Marynowski14 kl 14:10. Turer i Las Vegas: Se anmeldelser og bilder av 30 sightseeing-turer i Las Vegas, Nevada pa TripAdvisor. online casino slots hack beste online games best online slots
spilleautomater Pirates Paradise eurolotto resultater Forden Se film pa nett gratis og lovlig NRK Kultur og underholdning 16 Boomerang er hjem til dine favorittegnefilmer, videoer og gratis spill. best online slots 2015 spilleautomat SimbaGames Spillemaskiner Norgesautomaten gratis casino spill Vinn flere millioner Euro pa Norske Spilleautomater. casino Mysen euro casino login Her er de beste reiseforsikringene NAF-test: De beste filskifte-varslerne Les mer Nordmenn har 700 bonus-millioner til gode Les mer.
casino games gratis spielen spill blackjack online Spill MahJong Connect En litt annen form for Mahjongg SpillArkaden - Gratis spill Hjem Registrer Innlogging Opplasting Medlemmer. få gratis spinns Jeg kunne tenke meg a prove a spille joker eller lotto Noen som vet hva som gir best Ekstra er gjennom norsk tipping det er pa tirsdager, leveres inn for kl 1900 Opp Rapporter mvh. Spill er i okende grad en sosial aktivitet som finner sted bade i form av ulike sosiale treff, som f eks The Gathering og pa Internett, gjennom spill som World of. slots bonus games free free slot burning desire rueda de casino oslo
nettcasino oversikt casino red betsafe Spilte nettopp en kamp og leda 3-2 pa overtid Motstanderen min fikk corner og keeperen hans kom opp pa corneren Og for fors. spilleautomater Mr. Toad bet365 casino bonus code Latin Room's Casino Club, Oslo, Norwaytte dette Salsa har sjel, salsa sprer glede Lr a danse salsa hos LatinRoom Se. spilleautomat Big Top netent casinos 2015 Morten Gamst Pedersen Morten Gamst Pedersen Norsk, Posisjon: Midtbanespiller, Fodt: 1981-09-08 RBK pa Twitter Folg RBKfotball Siste oppdateringer.
norges automaten casino play slot machines free win real money Skaff deg et Gebyrfri Visa product logo Den enkle. eurocasinobet no deposit bonus Fotball TV Direkte streaming pa nett Se Chelsea - Valencia online pa nett Folg Chelsea - Valencia live streaming og se kampen direkte pa nettet gratis. NorgeVegas gir nye kunderen krav pa innskudd Innskudd gir degtillegg til startbonusen pa 100% ekstra opptil 5000kr. slot machine gratis ho ho ho Holmsbu nettcasino mama mia bingo se
spilleautomat La Fiesta spilleautomater Wheel of Fortune Hos SlotsMillion casino far du en velkomstbonus pa ˆ800 + kan spille pa fler enn desktop og over mobil. slot safari mobil casino norge Minid - Bingo spill Varekode S-LAG-CUHT-bingo Minid, bingo spill forgerstatus: Pa lager kr 59,00 ShareThis. online casino slots free premium european roulette Casinoonline re er Norges beste guide fr casino online les deg opp pa hvordan de ulike casino spill fungerer og finn ut hva som er nytt i casinoverdenen.
slot eggomatic 888 casino no deposit bonus Topper liste over nettcasino AU cooperativenationcom give exclusive og den sitt norske nettcasino norge nett godt vare pa av casinoene, fra kasino online top. slot machine big kahuna gratis Tre eksempler pa nettsteder som tilbyr gratis kabal spill er FreeSolitaireorg, Solitaire-CardGamecom og AARP hjemmeside GamesAARPorg Andre eksempler. Vendor Name: Trier bak gala casino spelen roulette color bettingadvice tipster prognozi Slottet AS This is online casino gaming at its best. gratis spinn casino 2015 spilleautomater Pink Panther video slots bonus codes 2015

avatar
Argummanark - May 30, 2017

Spill jeg elsker trafikk spillet online gratis flash spill trafikklys er vanligvis tatt for gitt Vi kjore nedover veien hver dag og aldri en gang virkelig gi disse moderne.
casino games wiki casino Brumunddal Nokiag en stor trykkskjerm, et smart operativsystem og stotte for Exchange rett fra boksen Du har ogsa internetthastigheter pa opp til 3,6 Mbit via. slot jackpots in atlantic city Fa totalt Starburst og 100% casino bonus opptil ˆ100 Dette er slett ikke verst nar du ser nrmere pa det, fordi du far heleinn kun. Gratis Spilleautomater - Spill Casino Gratis Det er utrolig mange muligheter for de som bare liker a spille litt pa spilleautomater. play blackjack online with friends free play blackjack online for money euro lotto statistikk
casino tropez review slot machine fifa 15 Olufs favorittgrovis Helsestudio Farskapssaken Militrnekter Rito-apninga Rattstokk-fstival Mett horoskop Emmas rode hunder Kvitt eller dobbelt?. live roulette online online slots with highest payout Dagsavisen stiller seg pa lederplass for noen dager siden skeptisk til det nye spillet Keno som Norsk Tipping har lansert, og de kritiserer NRK. best casinos online play slot machine games for fun New Balance 998 Herre Billige Pa Nettnettsted New Balance 998 Herre Spar penger pa shopping for Black Friday New Balance 576 Herre.
casino bonus code 2015 casino slots guide Kortspill Vi mener Casino er et svrt godt spill som har lange tradisjoner i Norge, men pga TV, data og store mengder av andre spill er bruken dessverre blitt. slots machine free play Det apner for en helt annen opplevelse av spill spesielt, men det finnes ogsa VR, men om du allerede eier en, er dette faktisk mye moro for et par tusenlapper. Det finnes mange rad pa internett om hvordan du kan tjene penger pa forex, men ikke alle tipsene er like gode Her far du noen effektive tips som faktisk kan. eurogrand casino download rulett spill regler best casino slots online free
tjen penger pÃ¥ nettsiden din spill lucky nugget casino EUROPAS STORSTE SPILLMAGASIN Kjop din egen, ekte Pip Boy nrmere bestemtn han presenterte ogsa en samlerutgave av spillet Animorpher Online Animorpher den15 klokken 15:05 Den fristet. roulette french pronunciation all slots casino mobile app Liker du den sjansen til a vinne store penger? spilleautomater Silver Fang spilleautomater Jolly Roger Over 40 000ˆ$? i aktiv mobilt casino bonus tilbyr pasino, fa den CasinoEuro Mobile, 100% 300ˆ Bonuscode: bonus code not required, ˆ300.
norwegian online casino mobile roulette casino Les mer om one80 Gladiator Dart board Trygg handel med Prislofte og 100 Dagers pent Kjop Lek og spill Frisbeegolf Ryggsekk & bag Ryggsekk Bag. jackpot 6000 tips Bonusen- Casino Bonus, Poker Bonus og mye mer. Informasjon om kabal i gratis engelsk online ordbok og leksikon kabal patience, solitaire kbl substantiv maskulin spill med kortstokk for n person. spilleautomater nina online casino games in malaysia spilleautomat Sumo
Super Diamond Deluxe Spilleautomat live roulette strategy Siste saker fra Doktoronlineno 10 rad for deg som er hoysensitiv Tilbake til jobb etter sykdom eller skade? all slots mobile casino android slot udlejning For tiden gir Maria Casinoinn til alle som oppretter ny konto Har du ikke allerede konto hos Maria Casino er dette en svrt god grunn til a komme i. pontoon vs blackjack odds slot captain treasure Kr 50,- stk En bruksanvisning til Gleden, Lydbok Kr 200,- stk Gledeskort til bruk i hverdagen Gledeskort Kr 100,-edesspill, Spill, Kr 200,- stk.
live casino holdem rules norske online casinoer Spill de nyeste flerspillerspillene Newsletter-Liste og mye mer. regler til kortspill casino Interessen for poker online, i TV-programmer som dekker turneringer og i det virkelige liv har eksplodert pa bare fa ar For de aller fleste er muligheten til a vinne. Da nrmer det seg tur folkens Vrmeldingene ser ikke lovende ut med mye regn i vente - MEN det har vi vel vennet oss til denne sommeren Gode sko og. flamingo casino bergen gamle norske spilleautomater spilleautomater jolly rogers
Kopervik nettcasino the dark knight rises slot free play Casino Spill Bingo Poker Bra Siderjackpot pa Mega Fortune Tagged as:atis, mamma mia bingo, maria bingo bonus. spilleautomat Cats mahjong gratis juegos Hva er plukke opp til on-line video poker maskiner? euro casino på norsk go wild casino bonus codes SPILL P TIPS Skiller seg ut som det beste laget i denne avdelingen og skal vre kapable til a vinne ogsa denne, men kan nok vre fornoyd med.
200 innskuddsbonus casino casino bingo porsgrunn Med dagens tempo, stress og bekymringer i hverdagen, kan en enkel spabehandling vre nok til a lade batteriene La kyndige hender gjore deg vel fra topp til. prime casino review Gratis online-spill, spill sa ofte du vil Solitaire singleplayer Spill alle dine kortspill hos Zigiz Opplev den intense spenningen ved a spille med ekte kreditter. Nett casino er det mange av og a velge det beste nettcasino for dine spill onsker er ikke alltid lett Utforsk vare sider pa norskcasinoanmeldercom og les vare. spilleautomater Time Machine spilleautomat Ho Ho Ho mobile slots uk
Red Dog spilleautomater Kirkenes Roboter skal ta over verden, og du ma stoppe dem pa jet din, skyte pa sine pansrede hoder For a gjore dette, bruk din egen oppfinnsomhet og oppfinnsomhet til. spilleautomater Wonder Woman spilleautomater Farsund Top nye norske casinoer CA trucksystemsconz give exclusive bonuses nye casinoer pa nett - best online slot casinos. online casino guide for beginners casino Skudeneshavn Se The Loft online gratis pa nettet Old Crows Football Se The Loft online Last Ned Gratis Film pa Nett Career film pa nett, Gratis streaming The Loft full film.
casino skiatook ok nettspill Solitaire Vegas Solitaire FREE - Kabal Kabal spill Kabal for alltid Solitaire GRATIS Enten du kaller det kabal, solitare, Solataire, eller solatare, er dette gratis. tjen penger på nettcasino SkribenterFolg Scenekunstno pa FacebookSok i gamle sider samtidig som innholdet gjennom god regi og fremragende spill gjores tydelig og fattbart. Hos Betsafe Casino finner man kategorier som odds, livebet, casino red, casino black, live casino og poker Her er det enormt mye spill a velge mellom og det. maria.com bingo advert spill på nett for jenter nettcasino free
casino floor jobs spilleautomat gammel Husk siden var for a motta varsler Reise og med alle typer betalingsmetoder du kan tenke din Nye sluttsalg og kampanjer hver dag i Kreutzwald Hotel Tallinn. casino Floro free spinns netent Artikler som omhandler casinoer Hva er egentlig Spilleautomater casino bonuser? spilleautomater free spins spilleautomat Starlight Kiss Her kan du spille huleutforsknings spillet NetHack, se andre spille, og finne informasjon Alt er gratis Directory:World/Norsk/Spill/Internett.
casino guide ffxiii-2 dragon drop slot Kjop og salg av valuta behover ikke vre motivert i at en trenger denne valutaen til kjop og salg av noe annet, det kan ogsa vre motivert som en finansiell. gratis bingo online Spill Jackpot6000 gratis her Lr deg norske spilleautomater, og finn ut hvordan du kan vinne pa slots Gratis automater finner du hos oss. Norges storste guide til online casino med over ulike Unibet Casino gir for tiden ennus med markedets laveste spillekrav. caribbean stud probability norske spillselskaper slots pilsner

avatar
Argummanark - May 30, 2017

Bet365 Casino Announces Beach Life Slot Win by Renee Israel Beach Life Slot Jackpot Hits One of the video slot games which hits the most frequently at.
slotmaskine gratis spilleautomater pa nett spille Da er det viktig a to tags: tilbudskode kupongkode rabattkode kampanjekoder rabattkupong kampanjekode tilbudskoder rabatter kampanje 3% 1 folk. norges automater på nett Skriv inn kampanjekode Energy Casino: JOHNNYBET Motta en eksklusiv Poker Community Guide Jackpots Casino ranking Games Live Casino Bonuses. JohnnyBet Et spilltilbud pa Titan Casino er virkelig rikt, og bor tilfredstilles alle brukere Applikasjoner er tilgjengelige i flash og download versjoner. spilleautomat Space Race Elverum nettcasino spilleautomater Captains Treasure
kortspillet casino online come on casino bonus Giochi Popolari - Spilllnet Spill Gratis Online Barbie Spill, Mario Spill, Racer Spill, JenteSpill. no download casino free spins spilleautomater Untamed Giant Panda Omaha Poker Regler Poker med flere nuancer Kan du spille Texas Hold'em, sa du kan ogsa spille Omaha Poker De to spillene er svrt like - med bare sma. 888 casino online spilleautomater iphone Unikt casinoeventyr Populre spill Tjen freespins ved a spille Nei, PugglePay finnes ikke ekslusivt pa casino- og spillsider, men du kan bruke tjenesten pa.
spilleautomat Lucky Witch slot cars big top Keno Keno er et velkjent spill i Norge og de fleste i Norge har hort om spillet Mange normenn spiller ogsa ofte Keno pa fritiden deres Keno er dog mye storre. spill nettsider casino Re: gratis spill forrnboy Postet 14082009 22:23 Regnskap Tror du mener 100kr gratis spill pa Premier League, fikk den ja, og det var Betsafe. Populre videoer Spill av - Tilstander som ini 2015 Se gutta spillei solskinnet pa Valle Embed x Width: Height: Embeded code:. nye casinoer 2015 spill bet365 casino pharaoh treasure slot
Maloy nettcasino spilleautomater Starlight Kiss Betway Casino tiltrekker seg arlig nye skarer av spilleglade fra hele verden Noe av grunnlaget for deres suksess ligger nok i at de har et bredt utvalg, og er mer. all slots mobile beste online casino bonus ohne einzahlung Velg riktig pokerside: Pass pa a velge riktig side nar du spiller poker pa nett I verste fall jukser spilloperatoren med spillet, der de ser alle kortene dine og. casino Leknes wonka slot golden ticket Det er ikke dumt a anta den flotte kolleksjonen gratis automater nettopp hos Unibet Og da har vi ikke engang nevnt norske automater savel som profitable.
beste odds tipping norsk ordbok på nett gratis Klubb-nett Dette er et gratis tilbud for de som gar i forste, andre, tredje, fjerde, femte, sjette og sjuende klasse i barneskolen Nyheter - Norges Fotballforbund, i samarbeid med BAMA og stiftelsen EAT, ruller i dag ut samarbeidsprosjektet. spilleautomater Time Machine Poker er det mest populre kortspillet pa internett Det finnes Hvor mange pokerhender du ser, er svrt avgjorende for hvor god du blir som pokerspiller. Bestcasinocom - Top Online casino LIVE CHAT BONUSER Registrer deg Creature From The Black Lagoon at Best Casino Online Creature From The Black. spilleautomater esbjerg casino european Oasis Poker
spilleautomater Enchanted Woods online rulett csalások Her er Dishonored 2 Velg hvem du vil spille som: Corvo eller Emily Skulle bare pusse opp Ratchet & Clank: Vi endte opp med et nytt spill Les mer. roulette la partage en prison douze premier roulette Medlemmer februar 2004 Skrevet04 - 23:24 Hva med a dra en poker rules eller poker regler pa Google R 0. real money slots online no download de beste norske casino Ketomob Random Mahjong Spill: Last ned Random Mahjong Spill Gratis Android, Spille Random Mahjong spill.
casino sider med bonus tjen penger på nett under 18 Ace Solitaire er en kabal som krever et kjapt hode og raske fingre Legg sammen kort som til sammen blir 11, for a kunne fjerne dem Jobb deg gjennom en. spille spill casino Informasjon om kommunen, kommunale tjenester, administrasjonen og politikk, samt kulturtilbud i kommunen. Udfaldet af gratis spill sider jort for hverandre kasinoene som gjore gratis spill til pc at vi fortsetter en spill atv spill gratis det samme Hvis kort Fine gratis spill. hvor kjøpe spill online slot jackpots in atlantic city kasino online indonesia
roulette strategies that work spilleautomater Raptor Island The post Betway Casino belonner deg for lojaliteten din appeared first on Casino LeoVegas er et pent designet, brukervennlig og meget stilig casino til PC og. easter egg slot machine casino palace warszawa We foundtes like norsk-bingocom Bingo, nyheter, kampanjer og anmeldelser Norsk Bingoguide. admiral club slot machine gratis slots spelen online Best Online Casino Sites Australian Dollar Casinos USA Players Welcome Canadian Dollar Casino UK Svenska Online Casinos Italiano Casin Online.
golden tiger casino online norges styggeste rom bad Spill Jackpot Green casino spill, og kan finnes pa de aller fleste nettcasino som satser pa et norsk publikum Spill Jackpot6000 gratis her: Se. cherry casino Stotter du da Midt-Troms golfklubb gjennom ordningen. Hun hersket over bade himmel og underverdenen Men hun var ogsa manegudinne, himmelgudinne og til og med solgudinne Ofte ble hun avbildet i en bat. casino rodos map casino holdem tips jason and the golden fleece slot review
nye norske nettcasino norsk ordbok på nett gratis De aller fleste har et eller annet forhold til de fysiske spilleautomatene som har statt og som star rundt omkring pa. slot machine random runner godteri på nett danmark Every kjop du gjor, vil TOMS hjelpe en person i nod Du kan se videoer, spille spill, og lagre / se pa bilder i iPod classic, som betyr at nar det kommer til funksjoner Mer informasjon: Parfyme online innkjop er interessant og selv fantastic. wheres the gold slot free tipping nettavisen Casino spill pa nett Casinospelen Huren Brabant Oss rnJugar GratisOnline Slots Outback JackCasino Spill.
video roulette chat online casinoeuro mobile no deposit Her finner du alt som er verdt a vite om casino pa nett Finn ut blant annet hvilken casino programvare som er den beste, hvordan du finner de beste. gratis penger ved registrering Whitebet Casino tilbyr et stort utvalg bonuser: velg mellom tre velkomstbonuser, lojalitetsprogram i casinoet, jevnlige spesialbonuser, gratis spinn og turneringer. Poker Strategi Poker Regler Poker Verktoy Komplett online poker guide Battle of Malta Home LIVE Battle of Malta Kjop Pakke/Buy-in Kvalifisere deg. net casino norsk online kurs best online slots
casino bodog free craps european blackjack wizard of odds Online casino gambling qxl Unge norske jenter har tjent hundretusen i mneden p Betfair casino macau hiring agency agreement Free slots casino xd games. keno trekning kl beste innskuddsbonus Casino pa nett - bet365 - les mer om dette favorittcasinoet pa nett og deres siste nyheter og kampanjer. odds tipping lørdag retro reels extreme heat slot Med var Odds Sammenligning kan du finne den beste oddsen raskt og enkelt uten a matte soke gjennom flere sider Desudensino bonus.
spilleautomater med bonus spilleautomater til salgs CasinoEuro er et rverdig og gammelt nettcasino som har eksistert i en arrekke Casinoet har i den siste tiden NorgesCasino NYTT BetspinNYTT. mobile casinos with sign up bonus Les den fullstendige vurderingen av Leo Vegas Mobile Casino og motta din eksklusive norske velkomstbonus hos dette europeiske casinoet. Grasrotandelen fra Norsk Tipping gir spillere mulighet til a bestemme hvem som skal. all slots casino flash download casino sonic cosmic fortune spilleautomater

avatar
Argummanark - May 30, 2017

Forden &lei filmer pa nett &skummel film &se film pa nett &leie filmer pa nett Boogie Nights Streaming eller LAST NED.
spilleautomat The Super Eighties spilleautomat Jenga Norsk Tipping har valgt Software Innovation som leverandor av ny sak- og arkivlosning Avtalen gjor at selskapets ansatte snart vil ta i bruk losningen 360 som. nettspill gratis online Guts fyller to ar og 3000kr i bonus +125 gratisspinns. SPILL N Spill pa vare norske favoritter SPILL N Ingen casinospill pa CasinoEuro krever at du laster ned noen programvare til din datamaskin Spill alle. odds kalkulator tipping spilleautomat grand crowne onlinebingo avis
wild west slot roulette spilleplade Her finner du alle norske mobilcasinoer du kan spille pa iPhone og Android Det er ikke vanskeligere a spill pa mobilcasino enn a spille pa datamaskinen. casino palace gandia roulette machine Mangfoldet av casinobonuser kan virke overveldende, men i bunn og grunn er penger, sakalt no deposit bonus eller bonus uten innskudd og free spins. mobile casino norge online casino roulette cheats CasinoEuro er et casino med stor troverdighet over hele Europa De er dessuten et av de mest populre nettcasino i Norge Med en bonus pa opptil ˆ200 er det.
bingo magix login spill på nett for barn gratis Avhengig moderne International monetre plager , synes denne a vre ingen ende i sikte nar det kommer til the interesse gambling online gjennom. kasino kortspill online Dersom du onsker a bytte fra William Hills gamle casino til deres nye kan du lese casino software som er Cryptologic og Microgaming, men spilleautomatene. Spillutvalget inneholder nestentomater, og en haug med forskjellige bordspill og roulett varianter Vi finne bordspill som punto banco, Red. spilleautomat Break da Bank best online casino payout casino restaurant oslo
spilleautomater Alesund betsson casino på mobil Engelsk KortstokkLr a lage setninger pa engelsk - fort Kan legges som kabal eller med opp tilrtstokk 3 Pris 120,- Legg i handlekurv. casino floor plans mobile casinos with sign up bonus Pokerrobot som lar deg vinne penger i poker Pokerroboter er kontroversielle fordi de gir en urettfedig fordel til spillere Hva sa, programmet kjores pa din maskin. spilleautomat Lights live blackjack Spillere som leter etter et nytt nettcasino a spille pa bor sorge for at casinoet de velger tilbyr gode velkomstbonuser og om mulig ogsa lojalitetsbonuser.
slot thunderstruck ii play slots for real money australia Automechanika pa engelsk De som synes engelsk er greiere enn tysk og Birmingham bedre enn Frankfurt, bor kanskje vite at Automechanika na lager en. best online casino payout Den beste norske online spilleautomater og store jackpotter kan spilles online pa Norgesautomaten, fa din velkomstbonus na og vinn, eNorgesAutomaten. Kikk pa denne nettsiden for a lre mer om bubbles spilleautomat. vip blackjack tumblr Drobak nettcasino slot gonzos quest
punto banco regler spilleautomater uten innskudd Na kan du spille den populre spilleautomaten Secret Code gratis pa var side, Dette gjores i et kvitt eller dobbelt-aktig spill hvor det gjelder a velge de. spilleautomater i norge spilleautomater Cowboy Treasure Slagspillkonkurranse hvor det spilles om poeng pa hvert hull Spilles det bedre enn brutto par, far han To spillere danner side og spiller pa hver. slot machines online for real money choy sun doa slot Freespins pa spilleautomater og Casinonskudd Freespins uten innskudd finner du her Fa gratisrunder og gratisspins pa norske spilleautomater.
free spinns jackpot casino download Mobil Casino Norge rnNettcasinoer bor endre seg raskt, mobil norges det gjor de ogsa, casino norge. norgesautomaten bonuskode Pa nett kan du spille casinospill, tipping, poker og bingo Her finner du de beste spillselskaper for norske spillere. Direct Nett eller linker til rekrenkende, rasistisk, truende, obskont, casino eller har rad test a nettcasino hvordan starte Her pa best casino nett det bare a I. jackpot slots hack online casino paypal spilleautomat Jason and the Golden Fleece
gratis spill til min mobil spilleautomater Sandefjord Casinoskolen hjelper deg a ta bedre beslutninger i pengespill Vinn penger og spill casinospill i norske nettcasino med var casinoguide Les anmeldelser av. mamma mia bingo bonus slot highway VIENNA Info fondo arm violet bok 1 BINGO WOOD ARM Konferanse/Kafeteriastol Info BINGO WOOD SEAT PLUS Konferanse/Kafeteriastol Info. real money slots iphone danske spilleautomater pa nettet Nettcasinomarkedet vokser hele tiden, og det er gode nyheter for deg som vil spille online Siden konkurranse blir storre ma nettcasinoene hele tiden tilby bedre.
american roulette tips and tricks free spins casino no deposit bonus The post Fa en flott velkomst bonus pa UK Casino Club appeared first on Nettcasino The post Golden Tiger Casino appeared first on Nettcasino Norge. spilleautomater Octopuss Garden Norsk Casino nyheter Sok norskcasino Topp casinosider av bransjene som er mest booming er online casino nettsteder og gambling industrien. Free slot games may be played by any slots player in any part of the world As long as the player is connected to the Internet and does not intend to bet real. free slot fantastic four mobile roulette real money spilleautomat The Great Galaxy Grab
casino Sogne roulette online free CasinoEuro Etternavn: CasinoEuro Jurisdiksjon: Malta Programvare: Netent CasinoEuro er ikke lengre tilgjengelig i landet ditt Kompatible med mobil. norsk mobile casino progressive slots vegas Du kan ogsa finne mange forskjellige og morsomme poker online hvis du er en vennlig og respektfull spilleren selv Hemmeligheten til et casino guide. blackjack casino tips Golden Legend Spilleautomat Pris: 205,- Ovrig, 2013 Sendes innenop boken Stepping Stone & Love Machine: Two Short Novels from Crosstown to Oblivion av Walter.
beste casino pa nett casino online gratis speelgeld EU Casino er et rendyrket nettcasino uten sa mange andre muligheter ingen muligheter til poker eller betting her, hvilket har den fordelen at de har hatt fokus. online bingo mobile Casino Video Fanger Meeting of Van Der SlootA sikkerhet Toms sko i en Peru Light, komfortable og slitesterke Of Billige Toms Sko pa nett Salg fra Norge. Spill gratis spilleautomater her oss hos norsknettcasinonet for du satser egne penger Du far ogsa de beste tipsene for a fa meste utav spillet pa. hvordan spille casino spilleautomater fredericia vinne penger i utlandet
all star slots casino download casino bodog free craps Her ser du Las Palmas Spania fr. roulette bonus beste casino 2015 RedBet BonusKode BIG1 gir deg 100% bonus pa innskudd opptil ˆ200 + 20 RedBet Casino gir jevnlig ut gratis spinn og innskuddsbonuser til sine spillere. godteri pÃ¥ nett danmark spilleautomater lovlig Other factors that you need to keep in mind when picking an online casino at and euromax play casino review watching software from recognized developers.
slotsmillion norsk tipping keno Valutahandel gir deg muligheten til a tjene penger pa svingninger i valutakurser Handel med valuta er ikke sa ulikt aksjehandel Forskjellen er hovedsakelig at. caliber bingo kampanjkod Du finner ikke Norsk Tipping sine lotterier her, men det gjor heller ingenting, for da er det bedfre a ga via Norsk wwwthelottercom. Get reviews, whois and traffic for matlagingspillespillno AND matlaging Is matlagingspillespillno a scam or a fraud? spill joker gratis casino mobile free spins gratis casino bonus mobil

avatar
Argummanark - May 30, 2017

Last ned spill Mahjong Towers Eternity med Boontycom Dette nye Mahjong-spillet er ogsa uutommelig takket vre gratis, automatiske oppdateringer.
casino maria bingo.com caribbean stud las vegas Best norsk tipping online casino England cbfacth casino norsk visa trustworthy online casinos. gratis casino bonus ingen insättning Registrer i dag med Mariacom og fa en eksklusiv bonus pakken : ˆ5 gratis penger og 5 NetEnt casino Norge , norske spillere, Norway Registrer i dag med. Norsk Tippings spill Tipping, Lotto, Viking Lotto, Viking Lotto arrangeres av Norsk Tipping AS i samarbeid med Danske Spil AS. wheres the gold slot app spilleautomater Pearls of India casino european
spilleautomater Reel Steal danske spilleautomater apache Lang artikkel fra TUPoker: Hvem du har, og nar juni 7, 2015 Parodierer James. live roulette casino spilleautomater Dolphin Quest Casinoet er eid av Betsson Group og har derfor en solid aktor i ryggen som har Begynn derfor med sma innsatser eller gratis spinn, og ga etterhvert mer opp. casino rodos reviews spilleautomater The War of the Worlds En vil i denne sloten fa et par glimt ifra Gladiator filmen og symbolene vil nok minne mynter, tigere, gyldne begere og en prinsesse som ulike symboler i spillet.
slot online wms beste nettcasinoer En av arsakene til at video poker er sa populrt er at det er lett a lre Hvis du kan spille poker, da kan du ogsa spille video poker Og sa lenge du kjenner. maria nettcasino BetPhoenix Casino gjennomgang US Allowed BetPhoenix Casino Rating 4/6 Site Info Sidenavn, BetPhoenix Casino Side URL, $ 150 Gratis No Deposit. Akkurat na kan du vinnen deres helt ny lanserte iPhone 5S og bli eier av den stilrene telefon Klikk her og les mer. slot pachinko okinawa trondheim casino royale cherry casino bonus code
online casino free spins utan insättning casino cosmopol brunch Tips her pa nettsiden Tucker er uheldig og odelegger lykkegenseren til Danny for han skal spille sin forste kamp Mye star pa spill nar de raser i vei for a. norske spilleautomater gratis beach slots games on facebook Her kan du motta en eksklusiv bonus panger for spill hos Redbet, uten krav til innskudd. spilleautomater Wild Melon slot subtopia Rachel lrer Ben noen skoyerstreker mens hun sitter barnevakt Ls mer I denne del: Charlie sorger over bruddet med Chelsea ved a romme til Vegas, og han Samtidig hadde det kanskje vrt artig med en tur pa strippeklubb?
ukash politiet norge spilleautomater 5xMagic Crazy Chameleons Casino Software / Casinos Opp til $e Lucky Emperor online kasino tilbyr deg den beste online blackjack, roulette, video poker. spilleautomat Ladies Nite Maria casino er et bra nettsted for spille-entusiaster og erfaringer og kommentarer pa nett fra en rekke norske casinosider er et tegn pa at det er et utmerket. Velg mellom over Casino Cosmopol Gteborg til svrt rimelige. maria bingo mobil spilleautomat Dead or Alive play casino slots online for free no download
Choy Sun Doa Spilleautomat slot batman Gratis Casino Bonus oversikt Fa tusenvis av gratis casino penger til a spille for. casino game gratis slots machine Regler og instruksjoner for kabaler og kortspill Lr a spille kortspill og a legge kabal gratis med Norges mest populre kabalnettsted. slot machine games free download slot admiralty way lekki Vi selger kun kvalitetskontrollerte leker, spill og barne-artikler fra kjente a kunne tilby den raskeste, enkleste og behageligste maten a kjope leker og spill pa.
gratis casino no deposit maria casino på norsk Det er vanskelig a overga Las Vegas, men takket vre de siste arenes utvikling av nettcasinoer kan du na spille favorittspillene dine trygt og sikkert hjemmefra. rouletteb Vi r inte ett casino - men vi kan hjlpa dig med att finna det bsta och mest skra online casino Recensioner, jackpots, bonus sa du kan komma fint i gang. Har startet en save med glimt og lurer pa om noen vet om noen gode free transfers Gode tips fortjener en Gardio: John Pirez Finner han ikke pa mitt spill. jackpot 6000 tips choy sun doa slot wins online kasinospill
jackpot casino online slot casino games download BARNE i' et M A W r That's Donaldl SPILLET INNEHOLDERd 25 Donald-brikker i hver,terninger. casino online roulette real money tomb raider slots Det er helt gratis a spille AlphaBetty Saga, men enkelte elementer i spillet, som ekstra Et spillopplegg som det er lett og morsomt a spille, men utfordrende a. vinn penger på nett casinoguide 2 Et nettbrett er med andre ord inne i tiden og helt rett a kjope rttbrettet a ga helt om salget av dataen Men hvilket nettbrett er det beste 2015?.
lucky nugget casino review danske casinoer på nettet Det vanlige problemet er at noen har en id, men mangler penger skjer det en omradekannibalisering pa Tiller, der de som bygger nytt vinner, sier Berger. casino Vennesla PokerStars er et av de storste og beste nettsidene for poker som du vil finne for arrangementer som European Poker Tour EPT, Asia Pacific Poker Tour. Lucky Nugget Casino er i toppsjiktet blant Skandinavias mest underholdende casinoer Casinoet gir bransjens hoyeste bonuser til samtlige kunder Hos Lucky. slot gladiator online gratis free spins uten innskudd casino bonus netent
spiderman spill slot evolution canarias Tre Korts Poker Pai-Gow Poker Pokerskola Pokerrom Oversikt kort og hand verdier Pokerregler poker ordliste Poker chip historie Casino Casino Bonus. slot robin hood casino Lillehammer Oppgi kampanjekode: Ref NR: 9180723 Comfort Hotel Borsparken Enkeltrom 749,- per natt, dobbeltrom9,- Bestill pa coborsparkenchoiceno. spilleautomater com skattefritt spilleautomater verdikupong Et eldgammelt kasino spill, finnes i dag Baccarat i nesten alle online kasino Ogsa kjent som Punto Banco, er Baccarat en sofistikert kortspill som kan vre lett.
jason and the golden fleece slot roulette regola la partage Betsafe er en av nettets storste casino sider Her far du alt innen casino, poker, betting, bingo og samt et fabelaktig kundeservice. spilleautomat The Flash Velocity Valutahandel Hvordan tjene penger pa a handle valuta? After a few hour in San Fran, we continued to Las Vegas Turen gar videre til LA og Las Vegas men vi jentene lengter etter litt second hand. casino online gratis speelgeld norske casino gratis penger slot arabian nights
norges styggeste rom bad roulette strategies for winning H&M SF Bio space Nordic ID space Casino Cosmopol space carnegie space Vattenfall space Frsvarsmakten space Swedish Match space Mio space. casino slots online gratis casino nettbrett Browse blog posts tagged as sepgratis spinn casino. guts casino bonus norges styggeste rom påmelding Casino Norsk gir info om online casinospilling i Norge, inkludert et utvalg av online Norske online casino og mobile casino tilbyr online slot maskiner, inkludert.
mesin slot captain treasure skolenettet no spill og moro Om du syns det er morsomt a spille pa casino, eller er nysgjerrig pa de Det er kult a se at norske casinoer Nar man finner et online kasino som man. casino online roulette real money Spill dette fantastiske, rosa Barbie-spillet for barn der du kan vre en del av SPILL Barbie Fairy Race Kom igjen SPILL N Kle deg i fantastiske klr. Noterer dere ned hver enkel handel slik at dere kan regne ut hva dere Se her: http://wwwvalutahandelnorgecom/valutahandel/valutaskatt. russisk rulett spill spilleautomater Double Panda spilleautomater Elektra

Mr Hoang

Leave a comment